www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

УНАБЫНЫҢ ПАЙДАСЫ

Мәмлекетимиз басшысы усы жыл 20-21-январь күнлери Респүбликамызда болған сапарында аўыл хожалығы тараўы қәнигелери ҳәм фермерлерге унабы жетистириўди көбейтиў бойынша зәрүр көрсетпелер берди.
[center]УНАБЫНЫҢ ПАЙДАСЫ[/center]
Халқымыз тилинде «Жылан жийде» деп аталатуғын бул мийўе түри жүдә пайдалы. Мийўесиниң түри жийдеге усаса да, мийўесиниң үлкенлиги ҳәм де қурамына көре оннан пүткиллей өзгеше. Емлик қәсийети менен халық медицинасында кең түрде қолланылады. Қан басымын түсиреди, баўыр, бүйрек, астма ҳәм ҳәр түрли таспаларда, жөтел ҳәм иш өтиў киби кеселликлерди емлеўде жақсы нәтийже береди. Илимий дереклерде келтирилиўинше оның қурамындағы рутин қан тамырларын кеңейттирип оның дийўалларын беккемлейди делинген.
Бул мийўе ағашы жер таңламайды, өнимдарлығы пәс жерлерде де өсебереди. Буның және бир итибарлы тәрепи қурғақшылыққа жүдә шыдамлы. Министрлер Кабинетиниң 2013-жыл 24-август күнги бийлигине көре, Қарақалпақстан Респүбликасы ҳәм ўәлаятларда ҳәр жылы 50 мың түптен унабы нәллерин егиў белгилеп берилген еди.
Унабының бийиклиги 8-12 метрге дейин жетип, 100 жылдан артық жасайды. Дәслепки ўақытлары кемлеў мийўе берсе де, 18-20 жылдан кейин ҳәр бир түп теректен 40-45 кг өним алыў мүмкин. Өнимдарлығы гектарына орташа 15 тоннаны қурайды.
Бул мийўениң өнимдарлығы толық кепилленген болып унабы май-июнь айларында гүллейди. Бул дәўир тәбият ынжықлықлар кемейип, жаўын-шашын азайып, палҳәррелериниңде нағыз қызғын жумыс ислейтуғын дәўирине туўра келеди. Унабының тәрбиясы жийде тәрбиясынан ҳеш те парқланбайды. Ўақтында суўғарылып жылына бир мәртебе азықландырылады. Өними сентябрь айында писип жетилиседи.
Унабы халық медицинасында ҳәм бүгинги фармацевтикада да тийкарынан уйқы ҳәм ақылый искерликти жақсылап, нерв кеселлигиниң алдын-алыўда, қан басымы көтерилгенде, тамырларда тығылмалар пайда болыўы қәўпи күшейгенде, вена варикозында, жүрек соғыўы нормасы бузылғанда сондай-ақ ерте қартайыўдың алдын алыўда қолланылады.
Демек солай екен, унабыны өсирип тәрбиялаў халық саламатлығын беккемлеў менен биргеликте қосымша дәрамат дереги сыпатында да елимиз раўажланыўына хызмет ететуғын пайдалы мийўе тереклериниң бири болып есапланады.
Баспасөз материаллары тийкарында таярлаған
Ә.ХОЖАНАЗАРОВ

скачать dle 10.5фильмы бесплатно

18.05.2017
O'xshash xabarlar: