www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

КРЕДИТ АЖЫРАТЫЎ ЖАҢА ТӘРТИБИ

[justify]2016-жыл 3-февральда Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги тәрепинен «Коммерциялық банклер тәрепинен кәсип-өнер колледжлери питкериәшилерине микрокредитлер бериў тәртиби ҳаққында»ғы реже қабыл етиледи. Тәртип тийкарында, исбилерменлик жумысларын әмелге асырыў ушын мәмлекетлик дизимнен өткен ямаса юридикалық шахс устав фондында (устав капиталында) 50 процент ямаса оннан да артық акцияға (үлеске) ийе болған колледж питкериўшилерине микрокредитлер ажыратылыўы белгиленген. Өзбекистан Республикасы кәсип-өнер колледжлеринде оқыўды тамамлаған күннен баслап 3 жылдан артық өтпеген питкериәшилер кредит субъектлери есапланады. Микрокредит юридикалық шахс дүзбеген ҳалда жумыс алып барыўшы исбилерменге - ең кем ис ҳақының 200 есесине шекем, юридикалық шахс дүзген ҳалда ис алып барыўшы исбилерменге - ең кем айлық ис ҳақының 300 есесине шекемги муғдарда бериледи. Микрокредит қарыз алыўшыға кредит ажыратылып атырған жойбардың өзин-өзи қаплаўы есапқа алынған ҳалда: қарыз алыўшы өз жумысларын баслаўы ушын айланба қаржыларды қәлиплестириў ҳәм инвестиция жойбарлырының техникалық-экономикалық тийкарларын ислеп шығыўға – 12 ай мүддетке шекем; аўыл хожалық өнимлерин жетистириў ҳәм қайта ислеўди шөлкемлестириў ушын айланба қаржыларды толтырыўға, әсбап-үскенелерин сатып алыўға – 2 жыл мүддетке шекем; инвестиция жойбарларын қарыжландырыў ушын – 3 жылдан артық мүддетке бериледи. Микрокредитлер қарыз алыўшыға туқымлықлар, минерал төгинлер, өсимликлерди химиялық қорғаў қуралларын сатып алыў, шарўашылық, қоян бағыў, қусшылық, балықшылық ҳәм палҳәррешиликти раўажландырыў, аўыл хожалық өнимлерин жетистириў ҳәм қайта ислеў бойынша көрсетилетуғын техникалық хызметлер ушын төлемлерди әмелге асырыў; Жеңил конструкциялы ҳәм альтернатив жанар май, отын есабына ислейтуғын теплицалар қурыў, мийўе ҳәм овощь жетистириўде ислетилетуғын аўыл хожалық техникалары ҳәм механизмлерин сатып алыў; шийки зат ҳәм материалларды түптен қайта ислеў, өнерментшиликти раўажландырыў, үй мийнетин шөлкемлестириў, қурылыс материалларын ислеп шығарыў ҳәм қурыў; хызметлер көрсетиў ҳәм сервис тараўын раўажландырыў - халыққа мәдений, медициналық, туристлик-экскурсия ҳәм мийманхана хызметин көрсетиў, автомобильлер ҳәм басқа техникаларды ремонтлаў бойынша хызмет көрсетиў, транспорт хызметин көрсетиўди раўажландырыў; жаңа бағ ҳәм жүзим отырғызыў, алдынғы заманагөй техникаларды, соның ишинде тамшылап суўғарыў технологияларын енгизиў мақсетлери ушын бериледи. Микрокредитлерден пайдаланғанлық ушын процент ставкасы муғдары Орайлық банктиң қайта қаржыландырыў ставкасы дәрежесинен жоқары болмаған муғдарда белгиленеди. Қарыз алыўшы микрокредит алыў ушын банкке буйыртпа береди ҳәм төмендеги ҳүжжетлер қосымша етиледи:
қарыз алыўшының банк есап-бетиндеги пул түсимлери муғдары көрсетилген бизнес-режеси; қарыз алыўшының тийисли салық инспекциясына усыныс еткен ақырғы есабат сәнесине бухгалтерлик балансы (1-форма), 90 күннен артық мүддетдеги қарыздарлықтың салыстырыў актлери, финанслық нәтийжелер ҳаққында есабат (2-форма), жаңадан шөлкемлестирилген юридикалық тәреплер ҳәм де жеке тәртиптеги исбилерменлер, юридикалық статусқа ийе емес дийқан хожалықлары буннан тысқары; (бухгалтериялық ҳүжжетлер талап етилмейди); қарыз алыўшыға тийисли кәсип-өнер колледжи дипломының нотариал тастыйықланған нусқасы; тийисли тәмийнат түрлеринен бири. Қарыз алыўшы банкке төмендеги тәмийнат түрлериниң бирин усыныс етиў ҳуқықына ийе:
– Мал-мүлк ямаса қымбатлы қағазлар гиреўи;
– Банк ямаса қамсызландырыў компаниясының кепиллиги;
– Үшинши тәрептиң кепиллиги;
– қарыз алыўшының кредитди қайтармай қалыў қәўпи банк пайдасына қамсызландырғанлығы ҳаққында қамсызландырыў полиси; - тәмийнаттың нызам ҳүжжетлеринде нәзерде тутылған басқа да түрлери. Микрокредит қарыз алыўшыға нақ пулсыз көринисте пул өткериў жолы менен бериледи.
А.БАХТИЯРОВ
ҚР прокуратурасы бөлим аға прокуроры
А.ЕРГУНУСОВ
Район прокуроры аға жәрдемшиси лаўазымында
ис үйрениўши
[right][/right][b][/b]скачать dle 10.5фильмы бесплатно

06.06.2016
O'xshash xabarlar: