www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ПАЗЫЙЛЕТЛИ ИНСАН

Халқымыздың ең жақсы қәңдириятларының бири марҳумларды еске алыў, олардан халқы, ўатаны ушын ҳадал мийнет еткенлерин келешек әўладқа үлги етиў болып табылады. Бизиң районымыздың қуралыўына ҳәм оның раўажланыў жолында мийнет еткен марҳум ағамыз Досмурза Назарбеков болады.
27-июнь – Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни алдынан районымызда аты ҳүрмет ҳәм меҳир менен тилге алынатуғын устазымыз, 70-80-жыллары Нөкис районы «Ақмаңғыт таңы» газетасының биринши шөлкемлестириўшиси, бир неше жыл бас редактор болып ислеген Өзбекистан Республикасы журналистлер аўқамы ағзасы, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери, пидайы журналист Досмурза аға Назарбековты еске алмақшымыз.
Мен 1975-жыллары 5-санлы мектепте муғаллим болып ислейтуғын жыллары район орайына бардым. «Коммунизм байрағы» газетасы редакциясында ислейтуғын досларым Балтабай Мустапаев, Кеңесбай Каримовларға ҳармасынға барғанымда Досмурза аға менен танысып қалдым. Ол киси Балтабай иним тилши муғаллим екенсең ендиги келгенлериңде Тельман совхозы турмысынан мақала жазып Әкел, - деди. Мен қалай болар екен, мен жазған мақала сизлерге жарайма екен,-дедим. – Ол жағынан қорықпа мақалада жаңалық, реаллық ҳәм мазмун болса болды, биз оны редакторлаймыз зыят жерин аламыз, кемис жерин қосамыз, кейин үйренип кетесең,- деди. Соннан баслап мақала жазып басладым.
Досмурза аға бәрҳа жумыс орнында болады. Редакция менен баспахана ортасында тынбай жүрер еди. Бирге ислейтуғын хызметкерлери «шаршаўды билмейтуғын адам» дер еди. Бул ҳаққында белгили журналист Ө.Бекжанов Досмурза аға туўралы орайлық газеталардың бирине «Уйқыламайтуғын адам» деген очерк жазып шығарған.
Досмурза аға менен 1969-жылдан өмириниң ақырына шекем бирге ислескен кәсиплеси Өзбекистан журналистлер аўқамы ағзасы Жубатқан Бегимов: Досмурза ағаны районымыз ушын жан күйдирген, районымыз турмысын газета бетинде жарқын сәўлелендирген өз кәсибиниң пидайысы ҳәм үлгили шаңарақ ийеси,-деп еслесе, шәкирти, 1969-жылдан газетада бирге ислескен журналист Сапарнияз Пирниязов: «Еркин Қарақалпақстан» газетасында ислеп атырған жаслардан мени, Балтабай Мустапаевты, Кеңесбай Каримовты районға шақырып әкелип «Коммунизм байрағы» газетасына жумысқа алып, өз тәжирийбесин үйретти, оқыўға барыўға жәрдем етти. Бизлер үшеўимиз де Өзбекистан журналистлер аўқамы ағзасы болдық, үшеўимиз де газета редакторлығы дәрежесине жеттик, -деп еске алады.
Досмурза аға Нөкис районы партия комитетинде үгит-нәсият бөлими баслығы болып ислеген дәўирде мен Нөкис районы халық билимлендириў бөлиминде методист болып иследим. Бир сапары мектеплерден райком партияға арза түсип оны тексериўди Досмурза ағаға тапсырған. Усы тексериўге районлық халық билимлендириў бөлиминен мени қосты. Досмурза аға арза ийелери менен, мектеп басшылары менен сөйлесип ең соңында бәрин унамлы шешти. Мен сонда Досмурза ағаның кәдқудашылығына қайыл қалдым.
[center]ПАЗЫЙЛЕТЛИ  ИНСАН[/center]
Досмурза ағаның көплеген шәкиртлери ҳәзирги ўақытта Республикаға белгили жазыўшы-шайырлар болып жетилисти. Олардан Қарақалпақстан халық шайыры, Қарақалпақстан жазыўшылар аўқамы баслығы Кеңесбай Каримов, шайыра Минайхан Жуманазарова ҳәм балалар шайыры Турсымурат Ещановлар. Усындай шәкиртлерди тәрбиялап жетистирген устаз журналист болыў менен бирге шаңарағында ул-қызларды тәрбиялап жетистирген әдиўли әке. Досмурза ағаның бойында мийнеткешлик, кишипейиллик, шәкиртлерге, ул-қызға ғамхорлық, елге, ўатанға деген сүйиспеншилик усаған адамгершиликтиң ағла пазыйлетлери жәмленген еди. Усындай пазыйлетли инсанларды еске алып олардың пидайы, қайырлы ислерин айтып, бүгин ҳәммеге үлги етсең дүньяқарасың кеңейип, көз алдыңда олардың жақсылықлары сәўлеленеди.
[img=left]
Балтабай ТӨРЕБАЕВ
нураный
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

07.07.2016
O'xshash xabarlar: