www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

БҮГИНГИ БАСПАСӨЗ – ЕРКИН СӨЗ, ЕРКИН ПИКИР ҲӘМ АЗАТ ИНСАН ТӘ¬ҒДИРИ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ

27-июнь сәнеси Өзбекстанда 1993-жыл 24-июньда шығарылған Президент Пәрманына муўапық Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни байрамы сыпатында белгиленеди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАСЛАР

Усы жылдың 28-июнь күни район орайындағы 15-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район ҳәкимлиги, район прокуротурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж ҳәм мектеп оқыўшылары менен «Ҳәким ҳәм жаслар» атамасында ашық сәўбет өткерилди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

РУЎХЫЙ-АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ ИЛАЖЫ

Нөкис районы ҳәкимлигиниң киши мәжилислер залында «Халық арасында руўхый-ағартыўшылық илажларды шөлкемлестириў» атамасында оқыў-семинары болып өтти.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ЖАСЛАР АРАСЫНДА СПОРТ ЖАРЫСЛАРЫ

Өткен жылы Президентимиз тәрепинен 30-июнь күнин жаслар күни деп белгиленген еди. Бүгинги күнде бул сәне мәмлекетимиз бойлап жаслар байрамы сыпатында белгиленбекте.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

МАЛ БАҚСАҢ...

Бүгинги күнде базарларымызда гөш-сүт өнимлери баҳалары кескин өсип, олардың турақлығына ерисиў имканы болмай атыр.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

“КАМОЛОТ ҮЙИ” МҮНӘСИПЛЕРГЕ БЕРИЛДИ

Елимизде өсип киятырған жас әўладты бәркамал етип тәрбиялаў менен бирге олар ерискен жетискенликлерди мүнәсип хошаметлеў, қоллап-қуўатлаў ислери де жақсы жолға қойылған. Жаслайынан уллы мәмлекетимиздиң өсип киятырған әўладларының күш-қүдиретин, пидайылығын, туўылып өскен Ўатанына садықлығын көрсете алған жас шаңарақлардың шаңарақлық турмысын беккемлеў, шаңарақ ағзалары менен бирге еле де табысларға ерисиў, аўызбиршиликли татыў шаңарақ болып өрнекли жас шаңарақлардың улыўма үйлеринде жәмлесип жасаўлары ушын 2014-жыл Министрлер Кабинети тәрепинен қабыл етилген «Жас шаңарақларды турақ жай менен тәмийинлеў ҳаққында»ғы арнаўлы қарары менен елимиздиң ҳәмме орынларында “Камолот” жайлары қурыла баслады.
[center]“КАМОЛОТ ҮЙИ” МҮНӘСИПЛЕРГЕ БЕРИЛДИ[/center]
Республикамыздың ҳәмме қала ҳәм районлары қатарында Нөкис районы орайы болған Ақмаңғыт поселкасында да 3 қабатлы 24 шаңараққа мөлшерленген 2 ҳәм 3 ханалы квартиралы турақ жай қурып питкерилди.
Қурып питкерилген турақ жайдың улыўма сметалық баҳасы 2 млрд. 191 млн. 200 000 сумды қураған бул имаратты банк кредитлери есабынан «Кунград строи стил» ЖШЖның қолы гүл қурылысшылары әмелге асырды.
Имарат ушын ажыратылған ярым гектарға шамалас майдан абаданластырылды. Ақмаңғыт поселкасына кире берген жерде бой көтерип турған бул имарат жас шаңарақлар ушын ҳәр тәреплеме қолайлықларға ийе орынға жайласқан. “Камолот үйи” районлық жас өспиримлер спорт мектеби менен қатар жайласқан болып, жас шаңарақ ийелериниң жумыстан бос ўақытларын спорт пенен шуғылланып мазмунлы өткериўи, саламат турмыс қәлпин қәлиплестирип қатарларына өрнек болыўға, балаларының да кишкенелигинен спортқа қызықтырыўға имканият жаратылған. Имараттың қарсы алды “Дем алыс бағы”. Жас шаңарақлардың билим көнликпелерин асырып, әдебий китапларды оқыў ушын имаратқа жақын жерде Қутанкөл агроэкономика колледжиниң мәлимлеме ресурс орайы жайласқан. Бул орайда 9 мыңнан аслам ҳәр қыйлы тиллердеги әдебий китаплар менен бирге вертуал китапхана хызмети де жақсы жолқа қойылған. Базар, мектеп ҳәм мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери де жақын жайласып жас шаңарақлар ушын қолайлы мәкан сайлап алынған. “Камолот үйи” де барлық қолайлықларға ийе болып, тәбийғый газ, электр энергиясы, канализация ҳәм басқа да заманагөй қолайлықларға ийе барлық мүмкиншиликлер жаратылған.
Бул заманына сай жарасықлы үйде жасап атырған үлгили “Камолотшылар” ҳаққында сөз етер болсақ, ҳәр бири бир дәстан. Ҳәр бир ерискен табыслары бир роман. Олардың жетискенликлери ҳаққында сорағанымызда олар мақтанышқа толы қуўанышлы толқынланыўлар менен өз жетискенликлерин елимизде жасларға жаратылған имканиятлар менен байланыстырып “Ўатан маған не берди деп емес, мен Ўатаныма не бердим? – деген сораўға жуўап ретинде айтып береди.
Султанбек Рейимбаев – 1992-жылы туўылған. Нөкис районлық жас өспиримлер спорт мектебинде тренер. Қәнигелиги дене тәрбиясы муғаллими. Спорт устасына талабан.
[center]“КАМОЛОТ ҮЙИ” МҮНӘСИПЛЕРГЕ БЕРИЛДИ[/center]
– Мен өзимди ғәрезсизлик перзенти деп есаплайман. Әкем Сансызбай Юсуповта ­ Ғрезсизлик жылларында спорт тараўында үлкен жетискенликлерге ийе болды. Спорт шебери, спорттың самбо түри бойынша Қарақалпақстан, Өзбекистан, Азия, Жәҳән чемпионы болды. “Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген тренер”. Спорт шаңарағымыздың сүйикли шынығыўы. Мен де спортшылар шаңарағында ержеткеннен соң дене тәрбиясы қәнигелигин таңладым. Спорттың самбо тараўында бирнеше мәрте Қарақалпақстан Республикасы чемпионы болдым. Өзбекистан көлеминде де сыйлы орынларды ийеледим. Спорт усталығына талабан нормативин орынладым. Бүгинги күнде тәрбиялап атырған шәкиртлеримниң де дәслепки нәтийжелери көрине баслады. Жақында үш шәкиртим Қарақалпақстан бириншилигинде сыйлы 1-орынды ийеледи.
Усындай жетискенликлеримди есапқа алып хошеметлеп атырған Президентимизге, мәмлекетимизге ҳәм ел басшыларына миннетдаршылықларым көп. Мен бул миннетдаршылықларымды өзим ҳәм шәкиртлеримниң спорт тараўындағы табыслары менен, Өзбекистан байрағын бийиклерге көтериў менен жуўап беремен. Мен ҳәзир “Камолотшылар” үйинде 2 ханалы квартирада өмирлик жолдасым ҳәм перзентим менен жасап атырман...
Сарбиназ Базарбаева – 1990-жылы туўылған. Нөкис районындағы 1-санлы қәнигелестирилген мектепте қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими ҳәм “Камолот” басланғыш шөлкеми жетекшиси.
[center]“КАМОЛОТ ҮЙИ” МҮНӘСИПЛЕРГЕ БЕРИЛДИ[/center]
– Мен 2008-жылы қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәнинен Республика басқышында жеңимпаз болып тест сынаўларысыз Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң студенти болыў бахтына миясар болдым. Соннан баслап бул жетискенлигим маған үлкен жуўапкершилик жүкледи. Студентлик жылларымда “Камолот” белсендиси болған болсам, ҳәзирде мектебимизде “Камолот” басланғыш шөлкеми жетекшисимен. Жасларға ана тили ҳәм әдебияты пәнинен сабақ берип, оларда Ўатанға мухаббат, мийнетке садықлық сезимлерин оятып қәлиплестириў менен бирге келешек әўладларымызды жәмийетлик жумысларға тартып “Камолот”шы болып өсиўине үлес қоспақтаман. Бир перзентли бизлердей жас шаңарақты мәмлекетимиз қоллап-қуўатлап жеңиллетилген кредит есабынан төлеп барылатуғын “Камолот үйи”ниң ийеси болғаныма қуўанышлыман.
Бексултан Жәдигеров – спорттың самбо, дзю-до, миллий гүрес, қол урысы түрлери бойынша бирнеше мәрте Қарақалпақстан чемпионы, Өзбекистан көлеминде өткерилген спорт жарысларының бирнеше мәрте жеңимпазы.
[center]“КАМОЛОТ ҮЙИ” МҮНӘСИПЛЕРГЕ БЕРИЛДИ[/center]
– Мен ҳәзирги ўақытта Қарақалпақстан Республикасы ИИМде хызмет етип атырман. Ўатан тынышлығын сақлаўға қосып атырған үлесимнен мақтана аламан. Бул мақтанышыма мениң спорт тараўларында ерискен табысларым тийкар болды. Ел тынышлығын сақлаўда спорт пенен шыныққан жасларымыздың үлеси көп. Олардың бири сыпатында мен де шаңарақ ағзаларым менен “Камолот үйи”нен квартира ийеси болғанмынан қуўанышлыман. Бул исеним маған үлкен жуўапкершилик жүклейди. Бул исенимди ақлап – Өзбекистан Республикасы ушын хызмет етемен!
Қандай қуўанышлы ҳәм мақтанышлы сөзлер. Биз олардың бул сөзлери шын кеўлинен шығып, жуўапкершиликти сезингенинен дәрек береди.
Бундай мақтанышлы ҳәм қуўанышлы сөзлерди өз табыслары менен айтыў ҳәр бир елимиз жасларына нәсип ете берсин!

Әбдималик ХОЖАНАЗАРОВ [right][/right] скачать dle 10.5фильмы бесплатно

03.08.2016
O'xshash xabarlar: