www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ШҮКИРЛИК ЕТИП ЖАСАЙЫҚ

Ғәрезсизлик бизге не берди? Бурын қандай едик-ҳәзир қандаймыз?
Бул сораўларға жуўап табыў ушын биз ҳәзирги турмысымызды буннан 25-30 жыллар бурынғы турмысымыз бенен салыстырыўға туўра келеди. Өз турмысымызды мысалға алсам. Бизиң аўылымызда мектеп жоқ еди. 3-4 километр қашықлықтағы Ажым аўылындағы 8 жыллық мектепке қатнап оқыдым. Мектеп атпадан көмек жолы менен қолайластырып салынған. Айырым класслары полланбаған, ҳәр класстың мүйешине ошақ қурылған, ол да түтеп кетеди. Класс иши қараңғы, қараға боялған ағаш парта, үш оқыўшыдан отырамыз. Лаборатория, китапхана жоқ. 1-сентябрьде оқыўды баслаймыз. Бир ҳәпте оқыўдан кейин жоқары класс оқыўшылары пахта теримге шығарылады. Айырым жыллары 1-декабрьге шекем пахта далаларында болар едик. Пахта териў жобасын орынламаған балаларды кеште тәрези басында дизип қойып тергеп, мектеп басшылары ҳәм ўәкиллерден бақырыс еситер едик. Ҳәзирги мектеп оқыўшылары аўыл хожалық жумысларынан азат етилди.
Ғәрезсизликке ерискеннен кейин Өзбекистан Республикасында билимлендириў тараўы түптен өзгерди. Биз оқыған 5-санлы орта мектеп қайта реконструкция етилди химия, физика лабораториялар ашылды, компьютер класс шөлкемлестирилди, жаңадан спорт зал салынды. Сондай-ақ, Ажым аўылдағы ески мектеп орнына заманагөй типтеги жаңа мектеп 2008-жылы салынып пайдаланыўға берилди. Қутанкөл хожалығының орайынан жаңа «Мәденият орайы» ашылды. Онда бир неше дөгереклер ашылып, аўыл балалары сабақтан бос ўақытлары аяқ ойын, дуўтар шертиў ҳәм сүўрет салыў өнерлерин үйренип атыр. Бул аўыл балаларына ғәрезсизликтиң берген жемиси деп билемиз.
Буннан 30 жыл бурын ата-анам жәмәәтлик хожалықта жумысшысы болып ислер еди. Хожалығымызда 1 жылқы, 7-8 ешки болар еди. Бир күни бөлим баслық үйге келип әкеме атыңды «гөш жоба»ға тапсыр деп кетти. Әкем атын «гөш жоба»ға тапсырыўға көзи қыймай жүре берди. 3-4 күннен аўылсовет баслығы келип атыңды «гөш жоба»ға тапсырмасаң жериңди өлшеймен, малыңды санайман, жәрийма саламан деп қорқытып қоймаған соң әкем екеўимиз атты гөш таярлаўшы кәрханаға арзымаған пулға берип қайттық. Ешки сақлаўға рухсат жоқ деп қоймаған соң келеси жылы ешкилеримизди базарға апарып ҳәр қайсысын 3 сумнан сатып жибердик. Ҳәзир қандай мал сақлайман десең ҳақылысаң. Мәмлекет мал сақлайман деген адамды қоллап-қуўатлап кредит берип илажы болса фермер хожалығын дүз деп атыр. Кеңес ҳүкимети дәўиринде ҳәр хожалық 7 сотых жерден зыят жер ексе жәрийма төлетер еди. Ғәрезсизлик дәўирде фермер боламан дегенге 30-40 гектар жер береди.
Ҳүрметли Президентимиз И.Каримов басламасы менен ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларында аўыл турғынларына 35 сотыхтан тамарқа жер берилди. Бул аўыл халқына ғәрезсизлик инам еткен саўға емес пе?!
Ҳәзир аўыл жаслары колледж питкерип банктен жеңиллетилген кредитлер алып фермер хожалығын ашып, мал алып бағып мүлк ийеси болып атыр. Газета-журналлардан оқып, телевизордан көрип билип атырмыз айырым жасларымыз тоқлыққа-шоқлық етип ҳәр қыйлы диний экстремистлик ағымларға қосылып жынаят жолына киргенин, нобай дәрамат табыў ушын шет мәмлекетлерге кетип сергиздан болып адам саўдасының қурбаны болып атырғанын көрип ҳайран қаласаң?!
Ғәрезсизлик дәўирде ҳүкиметимиз жаслардың оқып билим алыўына, өнер үйрениўине қаншадан-қанша имканиятлар жаратып қойыпты. Ҳәр бир районда жаслар ушын спорт комплекслерин, музыка ҳәм көркем өнер мектеплерин, «Камолот үй»лерин салып қойыпты. Усы имканиятлардан пайдаланған талантлы жасларымыз пән олимпиадаларына, спорт жарысларына қатнасып, жәҳән сахналарында өз талантлары менен ҳеш кимнен кем емеслигин көрсетип атыр.
Биз жаслардың ғәрезсизлик имканиятларын пайдаланып туўры жолдан адаспай кәмил инсан болыўын тилеймиз. Жетискен барлық табысларымызға марапатланбай, жетискенликлерге сабыр қанаат етип, шүкирлик туйғысы менен жасаўымыз керек.

Балтабай ТӨРЕБАЕВ
Нураный муғаллим

скачать dle 10.5фильмы бесплатно

26.08.2016
O'xshash xabarlar: