www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ШҮКИРЛИК ЕТИП ЖАСАЙЫҚ

Ғәрезсизлик бизге не берди? Бурын қандай едик-ҳәзир қандаймыз?
Бул сораўларға жуўап табыў ушын биз ҳәзирги турмысымызды буннан 25-30 жыллар бурынғы турмысымыз бенен салыстырыўға туўра келеди. Өз турмысымызды мысалға алсам. Бизиң аўылымызда мектеп жоқ еди. 3-4 километр қашықлықтағы Ажым аўылындағы 8 жыллық мектепке қатнап оқыдым. Мектеп атпадан көмек жолы менен қолайластырып салынған. Айырым класслары полланбаған, ҳәр класстың мүйешине ошақ қурылған, ол да түтеп кетеди. Класс иши қараңғы, қараға боялған ағаш парта, үш оқыўшыдан отырамыз. Лаборатория, китапхана жоқ. 1-сентябрьде оқыўды баслаймыз. Бир ҳәпте оқыўдан кейин жоқары класс оқыўшылары пахта теримге шығарылады. Айырым жыллары 1-декабрьге шекем пахта далаларында болар едик. Пахта териў жобасын орынламаған балаларды кеште тәрези басында дизип қойып тергеп, мектеп басшылары ҳәм ўәкиллерден бақырыс еситер едик. Ҳәзирги мектеп оқыўшылары аўыл хожалық жумысларынан азат етилди.
Ғәрезсизликке ерискеннен кейин Өзбекистан Республикасында билимлендириў тараўы түптен өзгерди. Биз оқыған 5-санлы орта мектеп қайта реконструкция етилди химия, физика лабораториялар ашылды, компьютер класс шөлкемлестирилди, жаңадан спорт зал салынды. Сондай-ақ, Ажым аўылдағы ески мектеп орнына заманагөй типтеги жаңа мектеп 2008-жылы салынып пайдаланыўға берилди. Қутанкөл хожалығының орайынан жаңа «Мәденият орайы» ашылды. Онда бир неше дөгереклер ашылып, аўыл балалары сабақтан бос ўақытлары аяқ ойын, дуўтар шертиў ҳәм сүўрет салыў өнерлерин үйренип атыр. Бул аўыл балаларына ғәрезсизликтиң берген жемиси деп билемиз.
Буннан 30 жыл бурын ата-анам жәмәәтлик хожалықта жумысшысы болып ислер еди. Хожалығымызда 1 жылқы, 7-8 ешки болар еди. Бир күни бөлим баслық үйге келип әкеме атыңды «гөш жоба»ға тапсыр деп кетти. Әкем атын «гөш жоба»ға тапсырыўға көзи қыймай жүре берди. 3-4 күннен аўылсовет баслығы келип атыңды «гөш жоба»ға тапсырмасаң жериңди өлшеймен, малыңды санайман, жәрийма саламан деп қорқытып қоймаған соң әкем екеўимиз атты гөш таярлаўшы кәрханаға арзымаған пулға берип қайттық. Ешки сақлаўға рухсат жоқ деп қоймаған соң келеси жылы ешкилеримизди базарға апарып ҳәр қайсысын 3 сумнан сатып жибердик. Ҳәзир қандай мал сақлайман десең ҳақылысаң. Мәмлекет мал сақлайман деген адамды қоллап-қуўатлап кредит берип илажы болса фермер хожалығын дүз деп атыр. Кеңес ҳүкимети дәўиринде ҳәр хожалық 7 сотых жерден зыят жер ексе жәрийма төлетер еди. Ғәрезсизлик дәўирде фермер боламан дегенге 30-40 гектар жер береди.
Ҳүрметли Президентимиз И.Каримов басламасы менен ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларында аўыл турғынларына 35 сотыхтан тамарқа жер берилди. Бул аўыл халқына ғәрезсизлик инам еткен саўға емес пе?!
Ҳәзир аўыл жаслары колледж питкерип банктен жеңиллетилген кредитлер алып фермер хожалығын ашып, мал алып бағып мүлк ийеси болып атыр. Газета-журналлардан оқып, телевизордан көрип билип атырмыз айырым жасларымыз тоқлыққа-шоқлық етип ҳәр қыйлы диний экстремистлик ағымларға қосылып жынаят жолына киргенин, нобай дәрамат табыў ушын шет мәмлекетлерге кетип сергиздан болып адам саўдасының қурбаны болып атырғанын көрип ҳайран қаласаң?!
Ғәрезсизлик дәўирде ҳүкиметимиз жаслардың оқып билим алыўына, өнер үйрениўине қаншадан-қанша имканиятлар жаратып қойыпты. Ҳәр бир районда жаслар ушын спорт комплекслерин, музыка ҳәм көркем өнер мектеплерин, «Камолот үй»лерин салып қойыпты. Усы имканиятлардан пайдаланған талантлы жасларымыз пән олимпиадаларына, спорт жарысларына қатнасып, жәҳән сахналарында өз талантлары менен ҳеш кимнен кем емеслигин көрсетип атыр.
Биз жаслардың ғәрезсизлик имканиятларын пайдаланып туўры жолдан адаспай кәмил инсан болыўын тилеймиз. Жетискен барлық табысларымызға марапатланбай, жетискенликлерге сабыр қанаат етип, шүкирлик туйғысы менен жасаўымыз керек.

Балтабай ТӨРЕБАЕВ
Нураный муғаллим

скачать dle 10.5фильмы бесплатно

26.08.2016
O'xshash xabarlar: