www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЖАРЫС, ТАҢЛАЎ, КЕШЕЛЕР

Мектебимизде оқыўшылардың бос ў мазмунлы өткериў мақсетинде ҳәр қыйлы жарыс, таңлаў, кешелер шөлкемлестирилип барылады. Мине усындай жарыслардан бири «Китап-руўхый ғәзийне» атамасында болып өтти.

Xabardi oqi'w
07.02.2018

ТАРИЙХЫМЫЗДА ӨШПЕС ИЗ ҚАЛДЫРДЫ

[center][/center]Қаҳармансыз миллет болмайды. Бизиң мәмлекетимиздиң қаҳарманы, ғәрезсизлигимиздиң тийкарын салыўшы, халқымыздың атасы Ислам Әбдуғаниевич Каримов. Быйыл бул инсанның 80 жыллығы, бул сәне мәмлекетимиздиң барлық орынларында кең түрде белгиленбекте.

Xabardi oqi'w
07.02.2018

АЎЫЛЛАСЫМЫЗ ЖЕҢИМПАЗ

24-январь күни Нөкис қаласындағы Имам ийшан Муҳаммад жәмийетлик мешитинде «Өзбекстан Қуран оқыў жарысы – 2018» таңлаўының аймақлық басқышы болып өтти.

Xabardi oqi'w
02.02.2018

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАС ФЕРМЕРЛЕР

«Қутанкөл» агроэкономикалық кәсип-өнер колледжинде район ҳәкими, Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район прокуратурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж питкериўшилери менен «Ҳәким ҳәм жас фермерлер» атамасында ашық сәўбет өткерилди.

Xabardi oqi'w
02.02.2018

БӘНТЛИК ТӘМИЙИНЛЕНЕДИ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-сентябрьдеги «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары ҳәм Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-октябрьдеги «Өзбекистан Республикасы Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министрлиги жанындағы Жәмийетлик жумыслар қоры жумысын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси тәрепинен тийисли қарар қабыл етилип, бир қатар илажлар әмелге асырылды.

Xabardi oqi'w
09.01.2018

ШҮКИРЛИК ЕТИП ЖАСАЙЫҚ

Ғәрезсизлик бизге не берди? Бурын қандай едик-ҳәзир қандаймыз?
Бул сораўларға жуўап табыў ушын биз ҳәзирги турмысымызды буннан 25-30 жыллар бурынғы турмысымыз бенен салыстырыўға туўра келеди. Өз турмысымызды мысалға алсам. Бизиң аўылымызда мектеп жоқ еди. 3-4 километр қашықлықтағы Ажым аўылындағы 8 жыллық мектепке қатнап оқыдым. Мектеп атпадан көмек жолы менен қолайластырып салынған. Айырым класслары полланбаған, ҳәр класстың мүйешине ошақ қурылған, ол да түтеп кетеди. Класс иши қараңғы, қараға боялған ағаш парта, үш оқыўшыдан отырамыз. Лаборатория, китапхана жоқ. 1-сентябрьде оқыўды баслаймыз. Бир ҳәпте оқыўдан кейин жоқары класс оқыўшылары пахта теримге шығарылады. Айырым жыллары 1-декабрьге шекем пахта далаларында болар едик. Пахта териў жобасын орынламаған балаларды кеште тәрези басында дизип қойып тергеп, мектеп басшылары ҳәм ўәкиллерден бақырыс еситер едик. Ҳәзирги мектеп оқыўшылары аўыл хожалық жумысларынан азат етилди.
Ғәрезсизликке ерискеннен кейин Өзбекистан Республикасында билимлендириў тараўы түптен өзгерди. Биз оқыған 5-санлы орта мектеп қайта реконструкция етилди химия, физика лабораториялар ашылды, компьютер класс шөлкемлестирилди, жаңадан спорт зал салынды. Сондай-ақ, Ажым аўылдағы ески мектеп орнына заманагөй типтеги жаңа мектеп 2008-жылы салынып пайдаланыўға берилди. Қутанкөл хожалығының орайынан жаңа «Мәденият орайы» ашылды. Онда бир неше дөгереклер ашылып, аўыл балалары сабақтан бос ўақытлары аяқ ойын, дуўтар шертиў ҳәм сүўрет салыў өнерлерин үйренип атыр. Бул аўыл балаларына ғәрезсизликтиң берген жемиси деп билемиз.
Буннан 30 жыл бурын ата-анам жәмәәтлик хожалықта жумысшысы болып ислер еди. Хожалығымызда 1 жылқы, 7-8 ешки болар еди. Бир күни бөлим баслық үйге келип әкеме атыңды «гөш жоба»ға тапсыр деп кетти. Әкем атын «гөш жоба»ға тапсырыўға көзи қыймай жүре берди. 3-4 күннен аўылсовет баслығы келип атыңды «гөш жоба»ға тапсырмасаң жериңди өлшеймен, малыңды санайман, жәрийма саламан деп қорқытып қоймаған соң әкем екеўимиз атты гөш таярлаўшы кәрханаға арзымаған пулға берип қайттық. Ешки сақлаўға рухсат жоқ деп қоймаған соң келеси жылы ешкилеримизди базарға апарып ҳәр қайсысын 3 сумнан сатып жибердик. Ҳәзир қандай мал сақлайман десең ҳақылысаң. Мәмлекет мал сақлайман деген адамды қоллап-қуўатлап кредит берип илажы болса фермер хожалығын дүз деп атыр. Кеңес ҳүкимети дәўиринде ҳәр хожалық 7 сотых жерден зыят жер ексе жәрийма төлетер еди. Ғәрезсизлик дәўирде фермер боламан дегенге 30-40 гектар жер береди.
Ҳүрметли Президентимиз И.Каримов басламасы менен ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларында аўыл турғынларына 35 сотыхтан тамарқа жер берилди. Бул аўыл халқына ғәрезсизлик инам еткен саўға емес пе?!
Ҳәзир аўыл жаслары колледж питкерип банктен жеңиллетилген кредитлер алып фермер хожалығын ашып, мал алып бағып мүлк ийеси болып атыр. Газета-журналлардан оқып, телевизордан көрип билип атырмыз айырым жасларымыз тоқлыққа-шоқлық етип ҳәр қыйлы диний экстремистлик ағымларға қосылып жынаят жолына киргенин, нобай дәрамат табыў ушын шет мәмлекетлерге кетип сергиздан болып адам саўдасының қурбаны болып атырғанын көрип ҳайран қаласаң?!
Ғәрезсизлик дәўирде ҳүкиметимиз жаслардың оқып билим алыўына, өнер үйрениўине қаншадан-қанша имканиятлар жаратып қойыпты. Ҳәр бир районда жаслар ушын спорт комплекслерин, музыка ҳәм көркем өнер мектеплерин, «Камолот үй»лерин салып қойыпты. Усы имканиятлардан пайдаланған талантлы жасларымыз пән олимпиадаларына, спорт жарысларына қатнасып, жәҳән сахналарында өз талантлары менен ҳеш кимнен кем емеслигин көрсетип атыр.
Биз жаслардың ғәрезсизлик имканиятларын пайдаланып туўры жолдан адаспай кәмил инсан болыўын тилеймиз. Жетискен барлық табысларымызға марапатланбай, жетискенликлерге сабыр қанаат етип, шүкирлик туйғысы менен жасаўымыз керек.

Балтабай ТӨРЕБАЕВ
Нураный муғаллим

скачать dle 10.5фильмы бесплатно

26.08.2016
O'xshash xabarlar: