www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

БҮГИНГИ БАСПАСӨЗ – ЕРКИН СӨЗ, ЕРКИН ПИКИР ҲӘМ АЗАТ ИНСАН ТӘ¬ҒДИРИ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ

27-июнь сәнеси Өзбекстанда 1993-жыл 24-июньда шығарылған Президент Пәрманына муўапық Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни байрамы сыпатында белгиленеди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАСЛАР

Усы жылдың 28-июнь күни район орайындағы 15-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район ҳәкимлиги, район прокуротурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж ҳәм мектеп оқыўшылары менен «Ҳәким ҳәм жаслар» атамасында ашық сәўбет өткерилди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

РУЎХЫЙ-АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ ИЛАЖЫ

Нөкис районы ҳәкимлигиниң киши мәжилислер залында «Халық арасында руўхый-ағартыўшылық илажларды шөлкемлестириў» атамасында оқыў-семинары болып өтти.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ЖАСЛАР АРАСЫНДА СПОРТ ЖАРЫСЛАРЫ

Өткен жылы Президентимиз тәрепинен 30-июнь күнин жаслар күни деп белгиленген еди. Бүгинги күнде бул сәне мәмлекетимиз бойлап жаслар байрамы сыпатында белгиленбекте.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

МАЛ БАҚСАҢ...

Бүгинги күнде базарларымызда гөш-сүт өнимлери баҳалары кескин өсип, олардың турақлығына ерисиў имканы болмай атыр.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

БУЛ ЎАТАН БӘРШЕМИЗДИКИ

Ата-бабаларымыз әрман еткен ­ Ғәрезсизлигимиз, Еркинлигимизге 25 жыл толды. ­ Ғәрезсизлик – бул өз тарийхымызды, тилимизди, динимизди, миллий қәдириятларымызды ҳәм бийбаҳа үрп-әдет, салт-дәстүрлеримизди қайтарып берди.
Ҳақыйқатта ҳәр бир нәрсениң қәдири, ол жоқ болғанда алдынғысы менен салыстарғанда билинеди. Әсиресе, бул нәрсе миллий ҳәм диний қәдириятларымыз қәдирсизленген өткен тарийхый дәўирде бул жерге көз алартқан өзге мәмлекет ўәкиллери өз сиясатын сиңдириўге ҳәрекет етти. Ўақыттың өтиўи менен халықты бойсындырыў ушын «миллетти жоқ етиў ушын оның мәдениятын, көркем өнерин ҳәм ана тилинен айырыўдың өзи-ақ жеткиликли ҳәм ол өзин-өзи жоқ етиўге гириптар болады» деген идеяда жумыс алып барылды. Демек ҳәр бир мәмлекет, ҳәр бир миллет – биринши гезекте өзиниң жоқары мәденияты ҳәм мәнаўияты менен күшли болатуғынлығын умытпаўымыз ҳәм бүгинги күни де усылардан зүрүрли жуўмақлар шығарыўымыз тийис екенлигин билдик. Мине, усы көзқарастан елимиздиң барлық пуқаралары, бәринен бурын жас әўладларда жоқары мәнаўиятты, миллий ғәрезсизлик идеологиясының мазмуны, халқымыздың көп әсирлик тарийхында ислам дининиң тутқан орны оның адамларды әдеп-икрамлылыққа тәрбиялаўдағы әҳмийетин ашып бериўде, ата-бабаларымыздың әсирлер даўамында дөретип, қәстерлеп, әўладтан-әўладқа өтип келген бай мәнаўий мийрасларының қайта тиклениўинде тәрбияшы устазларымыз бенен бәршемизге үлкен жуўапкершиликли ўазыйпалар жүкленген. Бул ўазыйпаларды әмелге асырыўда муғаллимлер менен устазлардың өзлери терең билимли ҳәм мәнаўиятлы, қәбилетли жетик инсанлар болыўын бүгинги күн талапларының бири. Бүгинги күни бизиң алдымызға қойған ең жуўапкерли ўазыйпаларымыздың бири-ғәрезсизлигимиздиң биринши күнлеринен баслап-ақ мәмлекетимиз тәрепинен алып барылып атырған сиясатымыздың нызамлы даўамы болып, бәршемизден тынымсыз мийнетти ҳәм күш-ғайратты сарыплаўды талап етеди.
Соның менен бирге, бул ўазыйпа заман өзгериўи менен ҳәр биримизден дүньяға көзқарасымызды еле де кеңейтип, сиясий ҳәм ҳуқықый саўатлығымызды және де асырып, әтирапымызда болып атырған ўақыяларға бийпарўа болмайтуғын ҳәм туўры қатнас жасай алатуғын бир сөз бенен айтқанда бул гөззал ҳәм бийтәкирар журт мен ушын бирден бир Ўатан, оның басынан кеширип атырған қуўаныш ҳәм машқалалары мениң қуўанышым ҳәм машқалаларым деп жасаўды бизден талап етеди.
Шәмшетдин БАЎАТДИНОВ
Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

07.09.2016
O'xshash xabarlar: