www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ӨЗГЕРИС ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 29-декабрьде «Өзбекстан Республикасының 2018-жылғы тийкарғы микроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджет параметрлери ҳаққында»ғы қарары ҳәм «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ ЖАҢА СИСТЕМАСЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң өткен жыл 12-декабрьдеги «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түп-тийкарынан реформалаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында Мәмлекетлик хызметлер агентлиги, оның қурамында қарақалпақстан Республикасы басқармасы, қалалық ҳәм районлық орайлары шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ПЕРЗЕНТ НӘЗИК, ТӘРБИЯСЫ ОННАН ДА...

Қыз асырап, ул өсирген халқымыз перзетти өз өмириниң жалғасы есаплап перзент тәрбиясына көп кеўил аўдарып келеди. Перзент тәрбиясы сырттан қарағанда аңсаттай болғаны менен ҳақыйқатында жуўапкершиликти ҳәм мәжбүриятты талап етеди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТӘБИЙҒЫЙ ҲӘМ АНЫҚ ПӘНЛЕР АЙЛЫҒЫ

Мектебимизде «Тәбийғый ҳәм анық пәнлер» айлығы шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. Пән айлығы даўамында класслар арасында ҳәр қыйлы ойынлар, таңлаўлар, жарыслар, сораў-жуўап кешелери шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТАЯНЫШ МЕКТЕПЛЕРИ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Бүгинги күнде билимлендириў тараўында жаслардың ҳәр тәреплеме жетик, саламат ҳәм баркамал болып жетилисиўи ушын шараятлар жаратыўға бағдарланған үлкен дөретиўшилик ислер әмелге асырылмақта.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫНЫҢ ҚОС БАЙТЕРЕГИ

Бизиң 16-санлы мектебимизде май айының 2-ҳәптелиги «Әдебият ҳәптелиги» деп жәрияланып ҳәпте даўамында Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыўшы-шайырлары, Өзбекистан қаҳарманлары И.Юсуповтың ҳәм Т.Қайыпбергеновлардың өмири ҳәм дөретпелерине арналып ашық сабақлар өткерилди. Мектеп китапханасында бул еки уллы жазыўшы-шайырлармыз шығармаларының көргизбеси шөлкемлестирилди. Ҳәпте даўамында бул еки тулғаның дөретпелери бойынша шығарма жазыў, сүўрет салыў бойынша таңлаў жәрияланды. «Жас тилши» дөгерек ағзалары менен интеллектуаллық қызығарлы ойынлар өткерилди. Дийўалы газеталар шығарылды. Ҳәптеликтиң жуўмағында «Қарақалпақ әдебиятының қос байтереги» атамасында саз-сәўбетли әдебий кеше өткерилди.
Болып өткен әдебий кешени мектеп директоры Р.Хожаназарова басқарып барды.
[center]ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫНЫҢ ҚОС БАЙТЕРЕГИ[/center]
Кешеде шығып сөйлеўшилер шайыр қосықларының әлле қашан-ақ халық қосықларына айланып кеткенли, бүгинги әўлад И.Юсупов авторлығындағы Қарақалпақстан Республикасы гимнин айтып улғайып, халық ушын пидайы мийнет етип атырғанлықларын мақтаныш пенен тилге алып өтти. Соның менен бирге аўылласымыз Т.Қайыпбергеновтың қарақалпақ әдебиятын дүньяға танытыўдағы дөретиўшилик мийнети, Арал теңизиниң қурғаўы нәтийжесинде жүзеге келген машқала халық тәғдири менен сыбайлас екенлиги, бул машқаланы унамлы шешиўде дүнья кең жәмийетшилигиниң дыққатын қаратыўдағы ис-ҳәрекети, бул жолдағы ушырасқан қарама-қарсылықлар ҳаққында турмыслық мысаллар менен айтып өтти.
[center]ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫНЫҢ ҚОС БАЙТЕРЕГИ[/center]
Буннан соң мектептиң қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими С.Дәўлетназарова «Умтылмайтуғын тулғалар» атамасында И.Юсуповтың ҳәм Т.Қайыпбергеновлардың өмири ҳәм дөретпелери ҳаққында өз баянатын жасады.
әдебий кешениң саз-сәўбетли бөлиминде мектеп муғаллимлери ҳәм талантлы оқыўшылары тәрепинен И.Юсупов қосықлары көркемлеп оқып берилип, тақмақлар айтылып, нама қосықлары атқарылды. Т.Қайыпбергеновтың «Түсиниксизлер» романынан, «Муғаллимге рахмет» повестинен сахналық көринислер қойылды. «Қарақалпақнама» эссесинен афоризмлер келтирип өтти.
Болып өткен бул әдебий кеше тамамланып атырған оқыў жылында оқыўшылар ушын мазмунлы әдебий кеше болып, жазғы дем алыс дәўиринде әдебий китаплар оқыў ушын кең имканият жаратып жол-жоба көрсетти десек асыра айтқан болмаймыз.
Мектебимизде оқыў жылы даўамында реже тийкарында жазыўшы-шайырлардың өмири ҳәм дөретиўшилигине арналып әдебий кешелер, ушырасыўлар өткерип барыў дәстүрге айланған. Бундай илажлардың мектебимизде турақлы өткерилип барылыўы оқыўшылардың әдебиятқа, китап оқыўға болған қызығыўшылығын арттырыў ушын хызмет етеди деп исенемиз.
Нурия ҚАЙПОВА
16-санлы мектеп муғаллими
Сүўретте: әдебий кешеден көринис

скачать dle 10.5фильмы бесплатно

06.06.2017
O'xshash xabarlar: