www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ӨЗГЕРИС ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 29-декабрьде «Өзбекстан Республикасының 2018-жылғы тийкарғы микроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджет параметрлери ҳаққында»ғы қарары ҳәм «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилди.
Усы қарар ҳәм нызамларға тийкарланып Салық кодексиниң 47 статьясына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизилди.
Президентимиздиң Олий Мажлиске Мүрәжатнамасында белгиленген салық жүгин кемейтиў, салық ҳәкимшилигиниң нәтийжелилигин асырыўға байланыслы талаплары 2018-жылдың салық-бюджети сиясатында өз көринисин тапты.
Атап айтқанда 2018-жыл 1-январынан салық нызамшылығындағы жаңалықларға тийкар юридикалық шахслардың пайда салығы ҳәм де абаданластырыў ҳәм социаллық инфраструктураны раўажландырыў салығы бирлестирилип, салық ставкасы әмелдеги 15,5 пайыз орнына 14 пайыз етип белгиленди. (Алдын пайда салығы ставкасы 7,5 пайыз ҳәм абаданластырыў ҳәм инфраструктураны раўажландырыў салығы ставкасы 8 пайыз, жәми 15,5 пайыз еди).
Пенсия қорына, Республика жол қоры, билимлендириі ҳәм медицина бирлеспелериниң материаллық-техникалық базасын раўажландырыў қорына мәжбүрий ажыратпалар бир мәмлекетлик мақсетли қоры ажыратпаларына бирлестирилди ҳәм улыўма салық ставкасы 3,5 пайыздан 3,2 пайызға түсирилди.
Физикалық шахслардың дәрамат салығы бойынша үшинши ҳәм төртинши шкаладағы ставкалар 0,5 пайызға түсирилип 16,5 ҳәм 22,5 пайыз етип белгиленди ҳәм де пуқаралардың жеке жәмленип барылатуғын пенсия есап бетине өткерилген мәжбүрий төлем суммасы 1 пайыздан 2 пайызға асырылды.
Бирден бир салық төлеми бойынша 2017-жылдағы салық ставкалары сақлап қалынады. Сондай-ақ, таярлаў шөлкемлери жумыслары көтере саўдаға теңлестирилди ҳәм салық ставкасы товар айланысынан 4 пайыз муғдарында етип белгиленди.
Усы енгизилген өзгерислер таярлаў шөлкемлери ушын бирден бир салық төлемин есаплап шығыў тәртибин әпиўайыластырды.
2017-жылда таярлаў шөлкемлери ушын бирден-бир салық төлеми бойынша салық салыў объектлери – реализация етилген товарлардың сатып алыў ҳәм сатылыў баҳасы арасындағы парқынан, яғный улыўма дәраматтан 33 пайыз ставкада салық есапланған.
Ийелигинде бир гектардан көп жери болған бирден-бир салық төлеми төлеўшилери ушын барлық жер майданларынан жер салығын төлеў енгизилди. Сол қатарда олар ушын бирден-бир салық төлемин үш есе жер салығынан кем болмаған муғдарда төлеў тәртиби бийкар етилди.
Жеке тәртиптеги исбилерменлер ушын қатаң белгиленген салық ставкалары орташа 30 пайызға түсирилди. Буннан басқа да исбилерменлик субъектлерине салық жүгин және де кемейтиў мақсетинде олардың жумысларын әмелге асыратуғын аймағына қарап ажыратқан жағдайда салыққа тартыў белгиленди.
Физикалық шахслардың мал-мүлкине салынатуғын салық оның инвентар баҳасынан емес кадастр баҳасы менен есапланыўы енгизилип, салықтың тийкарғы ставкасы 0,2 пайыз етип белгиленди (Өткен жылы 1,7 пайыз еди) ҳәм салық есаплаўда кадастр баҳасы 42 млн. сумнан кем болмаўы белгилеп қойылды.
Мал мүлктиң кадастр ҳүжжетлери болмаған жағдайларда салық есаплаў ушын төмендеги шәртли баҳалар орнатылады;
– Ташкент, Нөкис қалалары ҳәм ўәлаятлар орайларында 210 млн. сум;
– басқа қалаларда ҳәм аўыллық жерлерде 90 млн.сум.
Соның менен бирге салық жүги 2018-жылда кескин өсип кетпеўи ушын кадастр баҳасына тийкар есапланған салық суммасы 2017-жылдағы салық суммасына салыстырғанда 20 пайыздан көп болмаўы белгиленди.
Және бир жаңалық камерал қадағалаўды әмелге асырыў нәтийжесинде анықланған салықлар ҳәм басқа мәжбүрий төлемлер муғдарын өндириў мақсетинде Салық кодексиниң 70-статьясына киргизилди.
Оған муўапық, салық төлеўши тәрепинен салық органының талапнамасында көрсетип берилген анықланған салыстырма суммаларының тийкарлары ямаса анықластырылған салық есабаты белгиленген мүддетте усынылмаған жағдайда мәмлекетлик салық хызмети органы қосымша есапланған салықлар ҳәм басқа мәжбүрий төлемлерди өндириў бойынша судқа даўа арзасы менен мүрәжат етеди.
Салық төлеўшилер ушын және бир әҳмийетли мәселе, Салық кодексиниң 54, 55 ҳәм 354-статьяларына ўақтынша финанслық қыйыншылықларға ушыраған салық төлеўши хожалық субъектлерине салық дем алысын бериў бойынша өзгерислер киргизилди.
Нызам менен салық төлеўши мәмлекетлик салық инспекциясына мүрәжат еткен сәнеден баслап 15 жумыс күни даўамында артықша төленген салықлар ҳәм басқа мәжбүрий төлемлер суммаларын қайтарыў тәртиби белгилеп берилди.
Нызамшылыққа енгизилген бул өзгерилер мәмлекетимизде исбилерменликке және де еркинликлер береди ҳәм де олардың раўажланыўы есабынан салық түсимлериниң көбейиўине хызмет етеди.
Фархад ХАЛМУРАТОВ
Районлық МСИ баслығы
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

02.03.2018
O'xshash xabarlar:
Tsitata
 • Guruh: Гости
 • ICQ: {icq}
 • Registratsiya: --
 • Status:
 • kommentariy: 0
 • kommentariy: 0
^
Спасибо за объяснение.

---
Обычно с пол года требуется межкомнатные двери софья, купить дверь межкомнатную или ульяновск завод дверей отзывы двери межкомнатные

куль)))

---
Да, это вразумительный ответ купить номерные рамки с надписями, подпятник резиновый и накидки на сиденья автомобиля купить накладки на пороги митсубиси паджеро 4

Всё выше сказанное правда.

---
Извините за то, что вмешиваюсь… Мне знакома эта ситуация. Приглашаю к обсуждению. Пишите здесь или в PM. пакеты для бандероли купить, почта россии упаковка для бандероли пакеты или почтовые пакеты с логотипом сколько стоят пакеты для бандеролей

Кажется, это подойдет.

---
Наверно нет где по быстрому срубить бабла, оптимани калькулятор или войти в грин мани как быстро поднять бабла
Tsitata
 • Guruh: Гости
 • ICQ: {icq}
 • Registratsiya: --
 • Status:
 • kommentariy: 0
 • kommentariy: 0
^
А один президент из России Изучил механизм рекурси?и.
Об этом сообщает ТАСС.

http://sustavitinpro.ru/instruiction/
Tsitata
 • Guruh: Посетители
 • ICQ: {icq}
 • Registratsiya: 19.03.2018
 • Status: Foydalanuchi offline
 • kommentariy: 2
 • kommentariy: 0
^
И не поняла как пить все вместе или сначала один сироп, а потом напиток или все вместе.
Если вы проживаете в других странах, то перейдите по этой ссылке и заполните подобную форму там, предварительно выбрав вашу страну проживания.

мангустин сироп купить в Воронеже
Tsitata
 • Guruh: Посетители
 • ICQ: {icq}
 • Registratsiya: 18.04.2018
 • Status: Foydalanuchi offline
 • kommentariy: 2
 • kommentariy: 0
^
стабилизирует выработку гормонов.
Единственным противопоказанием к использованию средства Уротрин считается индивидуальная непереносимость его отдельных компонентов Если в первые дни приема препарата появляется аллергия сыпь, зуд, насморк , расстройство стула, тошнота, рвота, лечение следует прекратить.

Заказать средство против простатита можно легко на странице http://urotrininfo.ru/ulyanovsk/