www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз.
Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.
Бизден бурын жасап өткен бабаларымыз да китап оқыўға қуштарлық өзинде болған. Мәселен Бердақ «Излер едим» деген қосығында
«Наўайыдан саўат аштым,
Физулийден дүрлер шаштым»
Таң атқанша Бедил, Аттардың қосықлары тәкирарлап шықтым, дейди. Шығыс классиклери шығармаларын өз қызығыўшылығы бойынша оқыған. Нәтийжеде өзи де поэма, дәстанлар жазып уллы ойшыл данышпан шайыр дәрежесине жеткен.
Туўысқан қазақ халқының данышпан шайыры Абай Қунанбай улы бир қосығында «Шығысым батыс боп кетти» дейди. Буның мәниси мен бурын шығыс әдебиятын оқып жүр едим, енди батыс әдебиятын яғный европа әдебияты ўәкиллери Гёте, Байрон, Пушкин, Лермонтов шығармаларын оқып атырман дейди. Тағы да:
Яғный шайыр мен жас ўақтымда илим ала алмай, билим алыўға соңлаў ҳәрекет еттим дейди. Адам билимди жаслай алыў керек. Адам ер жеткеннен кейин жумыс тәшўиши, ғалмағалы көбейип илим алыўға ўақыт болмайды дейди. Илим-билимди жас ўақытта ийелеў керек екенлигин уқтырады. Абай да китап оқыў арқасында уллы данышпан шайыр дәрежесине жетискен.
Мен 3-класста жүритип оқыйтуғын болғанлықтан, 4-класста «Жеткиншек» газетасын оқып басладым. Соң аўылдың табельщиги Оразбай ағадан «Әмиўдәрья» журналын сорап алдым. Соң «Қоблан» дәстанын сорап алып ата-анама даўыслап оқып бердим. 1965-жылы Кегейли районы орайында мектеп оқыўшыларының слётына барғанымда, белсенди оқыўшыларды китап бенен сыйлықлады. Маған Жумабай Тәшеновтың «Жаўынгер дослар» деген китабын саўға етти. Оқып шықтым. Бул китап мениң китап оқыўға болған ықласымды бурынғыдан да арттырды.
Биз оқыған 1-санлы орта мектепте Зада апа деген китапханашы бар еди. Ол апай класспа-класс кирип китапханаға барып китап алып оқың, қызықлы китап көп деп китап оқыўға шақырар еди. Соннан китапханадан Асан Бегимовтың «Балықшының қызы» романын, Ж.Аймурзаевтың «Гүрес» шығармаларын оқып билимим артты. Нәтийжеде Нөкис мәмлекетлик пединституттың қарақалпақ тили факультетине кирип оқыдым.
Демек қайсы дәўирде жасасақ та китап оқысақ ой-өрисиң раўажланып дүньяға көзқарасың өсип интелектуал байлығың артады. Адам ушын бийбаҳа байлық интелектуал байлық, илим-билим. Бул байлықты ҳеш ким урлап ала алмайды, тегинликте жойтылып кетпейди. Ҳәзирги жасларға китап оқыўға билим алыўға мәмлекетимиз барлық имканятларды жаратып қойыпты. Китап дүканлар ашылып атыр, китапхана, ресурс орайларынан қәлеген китабыңды алып оқыўға болады. Бердақ шайыр:
Илими кәмил билими зор,
Билимли ел болмайды қор, деп айтқанындай, китап оқысаң, илим алсаң ҳеш қашан кем болмайсаң.

Балтабай ТӨРЕБАЕВ
нураный
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

17.04.2018
O'xshash xabarlar: