www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз.
Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.
Бизден бурын жасап өткен бабаларымыз да китап оқыўға қуштарлық өзинде болған. Мәселен Бердақ «Излер едим» деген қосығында
«Наўайыдан саўат аштым,
Физулийден дүрлер шаштым»
Таң атқанша Бедил, Аттардың қосықлары тәкирарлап шықтым, дейди. Шығыс классиклери шығармаларын өз қызығыўшылығы бойынша оқыған. Нәтийжеде өзи де поэма, дәстанлар жазып уллы ойшыл данышпан шайыр дәрежесине жеткен.
Туўысқан қазақ халқының данышпан шайыры Абай Қунанбай улы бир қосығында «Шығысым батыс боп кетти» дейди. Буның мәниси мен бурын шығыс әдебиятын оқып жүр едим, енди батыс әдебиятын яғный европа әдебияты ўәкиллери Гёте, Байрон, Пушкин, Лермонтов шығармаларын оқып атырман дейди. Тағы да:
Яғный шайыр мен жас ўақтымда илим ала алмай, билим алыўға соңлаў ҳәрекет еттим дейди. Адам билимди жаслай алыў керек. Адам ер жеткеннен кейин жумыс тәшўиши, ғалмағалы көбейип илим алыўға ўақыт болмайды дейди. Илим-билимди жас ўақытта ийелеў керек екенлигин уқтырады. Абай да китап оқыў арқасында уллы данышпан шайыр дәрежесине жетискен.
Мен 3-класста жүритип оқыйтуғын болғанлықтан, 4-класста «Жеткиншек» газетасын оқып басладым. Соң аўылдың табельщиги Оразбай ағадан «Әмиўдәрья» журналын сорап алдым. Соң «Қоблан» дәстанын сорап алып ата-анама даўыслап оқып бердим. 1965-жылы Кегейли районы орайында мектеп оқыўшыларының слётына барғанымда, белсенди оқыўшыларды китап бенен сыйлықлады. Маған Жумабай Тәшеновтың «Жаўынгер дослар» деген китабын саўға етти. Оқып шықтым. Бул китап мениң китап оқыўға болған ықласымды бурынғыдан да арттырды.
Биз оқыған 1-санлы орта мектепте Зада апа деген китапханашы бар еди. Ол апай класспа-класс кирип китапханаға барып китап алып оқың, қызықлы китап көп деп китап оқыўға шақырар еди. Соннан китапханадан Асан Бегимовтың «Балықшының қызы» романын, Ж.Аймурзаевтың «Гүрес» шығармаларын оқып билимим артты. Нәтийжеде Нөкис мәмлекетлик пединституттың қарақалпақ тили факультетине кирип оқыдым.
Демек қайсы дәўирде жасасақ та китап оқысақ ой-өрисиң раўажланып дүньяға көзқарасың өсип интелектуал байлығың артады. Адам ушын бийбаҳа байлық интелектуал байлық, илим-билим. Бул байлықты ҳеш ким урлап ала алмайды, тегинликте жойтылып кетпейди. Ҳәзирги жасларға китап оқыўға билим алыўға мәмлекетимиз барлық имканятларды жаратып қойыпты. Китап дүканлар ашылып атыр, китапхана, ресурс орайларынан қәлеген китабыңды алып оқыўға болады. Бердақ шайыр:
Илими кәмил билими зор,
Билимли ел болмайды қор, деп айтқанындай, китап оқысаң, илим алсаң ҳеш қашан кем болмайсаң.

Балтабай ТӨРЕБАЕВ
нураный
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

17.04.2018
O'xshash xabarlar: