www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

БҮГИНГИ БАСПАСӨЗ – ЕРКИН СӨЗ, ЕРКИН ПИКИР ҲӘМ АЗАТ ИНСАН ТӘ¬ҒДИРИ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ

27-июнь сәнеси Өзбекстанда 1993-жыл 24-июньда шығарылған Президент Пәрманына муўапық Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни байрамы сыпатында белгиленеди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАСЛАР

Усы жылдың 28-июнь күни район орайындағы 15-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район ҳәкимлиги, район прокуротурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж ҳәм мектеп оқыўшылары менен «Ҳәким ҳәм жаслар» атамасында ашық сәўбет өткерилди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

РУЎХЫЙ-АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ ИЛАЖЫ

Нөкис районы ҳәкимлигиниң киши мәжилислер залында «Халық арасында руўхый-ағартыўшылық илажларды шөлкемлестириў» атамасында оқыў-семинары болып өтти.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ЖАСЛАР АРАСЫНДА СПОРТ ЖАРЫСЛАРЫ

Өткен жылы Президентимиз тәрепинен 30-июнь күнин жаслар күни деп белгиленген еди. Бүгинги күнде бул сәне мәмлекетимиз бойлап жаслар байрамы сыпатында белгиленбекте.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

МАЛ БАҚСАҢ...

Бүгинги күнде базарларымызда гөш-сүт өнимлери баҳалары кескин өсип, олардың турақлығына ерисиў имканы болмай атыр.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз.
Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.
Бизден бурын жасап өткен бабаларымыз да китап оқыўға қуштарлық өзинде болған. Мәселен Бердақ «Излер едим» деген қосығында
«Наўайыдан саўат аштым,
Физулийден дүрлер шаштым»
Таң атқанша Бедил, Аттардың қосықлары тәкирарлап шықтым, дейди. Шығыс классиклери шығармаларын өз қызығыўшылығы бойынша оқыған. Нәтийжеде өзи де поэма, дәстанлар жазып уллы ойшыл данышпан шайыр дәрежесине жеткен.
Туўысқан қазақ халқының данышпан шайыры Абай Қунанбай улы бир қосығында «Шығысым батыс боп кетти» дейди. Буның мәниси мен бурын шығыс әдебиятын оқып жүр едим, енди батыс әдебиятын яғный европа әдебияты ўәкиллери Гёте, Байрон, Пушкин, Лермонтов шығармаларын оқып атырман дейди. Тағы да:
Яғный шайыр мен жас ўақтымда илим ала алмай, билим алыўға соңлаў ҳәрекет еттим дейди. Адам билимди жаслай алыў керек. Адам ер жеткеннен кейин жумыс тәшўиши, ғалмағалы көбейип илим алыўға ўақыт болмайды дейди. Илим-билимди жас ўақытта ийелеў керек екенлигин уқтырады. Абай да китап оқыў арқасында уллы данышпан шайыр дәрежесине жетискен.
Мен 3-класста жүритип оқыйтуғын болғанлықтан, 4-класста «Жеткиншек» газетасын оқып басладым. Соң аўылдың табельщиги Оразбай ағадан «Әмиўдәрья» журналын сорап алдым. Соң «Қоблан» дәстанын сорап алып ата-анама даўыслап оқып бердим. 1965-жылы Кегейли районы орайында мектеп оқыўшыларының слётына барғанымда, белсенди оқыўшыларды китап бенен сыйлықлады. Маған Жумабай Тәшеновтың «Жаўынгер дослар» деген китабын саўға етти. Оқып шықтым. Бул китап мениң китап оқыўға болған ықласымды бурынғыдан да арттырды.
Биз оқыған 1-санлы орта мектепте Зада апа деген китапханашы бар еди. Ол апай класспа-класс кирип китапханаға барып китап алып оқың, қызықлы китап көп деп китап оқыўға шақырар еди. Соннан китапханадан Асан Бегимовтың «Балықшының қызы» романын, Ж.Аймурзаевтың «Гүрес» шығармаларын оқып билимим артты. Нәтийжеде Нөкис мәмлекетлик пединституттың қарақалпақ тили факультетине кирип оқыдым.
Демек қайсы дәўирде жасасақ та китап оқысақ ой-өрисиң раўажланып дүньяға көзқарасың өсип интелектуал байлығың артады. Адам ушын бийбаҳа байлық интелектуал байлық, илим-билим. Бул байлықты ҳеш ким урлап ала алмайды, тегинликте жойтылып кетпейди. Ҳәзирги жасларға китап оқыўға билим алыўға мәмлекетимиз барлық имканятларды жаратып қойыпты. Китап дүканлар ашылып атыр, китапхана, ресурс орайларынан қәлеген китабыңды алып оқыўға болады. Бердақ шайыр:
Илими кәмил билими зор,
Билимли ел болмайды қор, деп айтқанындай, китап оқысаң, илим алсаң ҳеш қашан кем болмайсаң.

Балтабай ТӨРЕБАЕВ
нураный
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

17.04.2018
O'xshash xabarlar: