www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫССЫ КҮНЛЕР ӨТИП КЕТТИ

Заман талабы тезлик пенен өзгермекте. Дәўирге сай пикирлеў, жумыс ислеў, дәўирге сай қәдем таслаўды бүгинги раўажланыў дәўири талап етпекте.
Солай екен, бүгинги темамыз 2015-жылдан баслап өз жумысын баслаған Халық депутатлары өзлерин сайлап исеним билдирген халықтың кеўлинен шығып жумыс ислеп, белсендилик көрсетип атыр ма деген сораў әтирапында болады.
Бул сораўға жуўапты алыстан излеўдиң кереги жоқ. Халық депутаты болып сайланған депутатлар бүгинги күни халық ийгилиги ушын қандай жумыслар атқарды деген сораўымызға жуўап бериўге де асықпайық.
Дурыс, Халық депутатлары 6 турақлы комиссияларға бириктирилип ҳәр жылы ислениўи керек жумыслары жобаластырылып қойылады. Қағаз жүзинде бәри жақсы.
...Районымыз турғынларына жолаўшы тасыў хызмети менен шуғылланыўшы кәрханалар 2018-жылы февраль айында жол ҳақыны ҳеш қандай тийкарсыз 33 пайыздан артық суммаға көтерип қымбатластырды. Бир де депутат бул ҳәдийсеге мүнәсибет билдирмеди.
Биз депутатларға бул мәселени турақлы комиссияда көрип шығыўды, жолаўшы тасыў хызмети менен шуғылланыўшы кәрханалардың жумысы менен танысып Халық депутатлары районлық Кеңесиниң сессиясында есабатын тыңлаўды усыныс еттик.
Рәсмиятшиликте депутатқа бир сайлаўшысы жол ҳақының қымбатлап кеткенлиги ҳаққында арза жазыўы керек екен. Сол тийкарда «Ўзавтотранс» агентлигиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасына сораў жибериўимиз мүмкин, деп тайын жуўапларының бирин айтты (Аўа-дә. Ҳеш бир депутат бүгинлигинде жәмийетлик транспорттан пайдаланбайды. Өзлериниң меншик ямаса хызмет бабындағы машиналары бар).
Биз бул мәселе бойынша район ҳәкимиятындағы жуўапкерли шахсқа ушырасқанымызда ол бул фирмалар районымызға қараслы емеслиги, сонлықтан олардың жумысына тийкарсыз араласа алмайтуғынлығын билдирди.
Жолаўшы тасыў хызмети менен шуғылланыўшы фирмалар районымызға қараслы болмағаны менен жолаўшылар районымыз турғынлары емес пе, халыққа хызмет көрсетиўши фирма бийрухсат аймақта хызмет көрсетиўге ҳақылы ма екен?!
Хош, хызмет көрсетиўши фирма жол ҳақыны қымбатластырғаннан кейин халыққа, мәмлекетке қандай пайда келтирди. Банкке нақ пул түсими 33 пайызға артты ма? Маршрутлы такси деген не? Не ушын жол ҳақы неше километр миниўден қаттый нәзер Нөкис районы аймағына кирген жерден баслап 2000 сум. Автобуслар 1500 сумнан. (Нөкис районы турғынларына бар-жоғы 6 жөнелис бойынша автобус қатнаўы жолға қойылған). Бул пуқаралардың қалтасына қол салыў емес пе? Жолдан миниўшилер менен жолдан түсиўшилерге бәндиргилер аралық жол ҳақылар не ушын белгиленбейди. Маршрутлы такси самолет емес-ғой жол ҳақыға бир баҳа қойса? Ямаса районымызда жолаўшы тасыў хызметин көрсетиўши бир де фирманың районымызда жоқлығы депутатларымыздың көтериўи мүмкин болған машқала емес пе екен?..
Және де Халық депутатларының, турақлы комиссиялардың жумысларына қайтсақ. Ҳәзир меншик турақ жай қурыў ислери ҳәўиж алған. Пуқаралардың турақ жайларын қурыў ушын қурылыс материаллары дүканларда төгин-шашын. Лекин, қум менен топырақ алыў ушын районымызда рухсат берилген топырақ ҳәм қум кәнлери бар ма? Бар болса қай жерде? Жоқ болса сонша меншик турақ жай ийелери топырақ пенен қумларды қайдан алып атыр? Бул депутатлардың мәселе етип көтериўине турарлық мәселе ме? Бул бағдарда Президентимиз тәрепинен «Ишки базарды қум ҳәм қыйыршық тас материаллары менен турақлы тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы пәрманының қабыл етилгенлигине де әдеўир ўақыт болды...
Бүгин халық пенен пикирлесиўдиң вертуал дүзими жаратылған. Лекин Халық депутатларының ҳеш бириниң социал тармақларда постлары жоқ. Егер депутатлар өз постларын ашқанда халық пенен пикирлесиўге кең мүмкиншилик жаратылар еди.
Олий Мажлис депутатлары Расул Кушербаев ҳәм басқа да белсенди депутатлар халық пенен пикирлесип «Автотест» бойынша тийисли органларға өз депутатлық сораўларын жиберип бул бағдардағы жумысларды бирқанша жумсартыўға ерисип халық ушын мийнет етти. Және де белсенди депутатлар жоқарғы оқыў орынларындағы шәртнама пулларының тийкарсыз өсиўин кемейтиў бойынша да жумыслар алып барып атыр.
Ал бизиң депутатларымыз ше? Егер районлық Кеңеске сайланған Халық депутатларының белсендилик рейтингин өткерер болсақ қайсы депутатымыз неше балл алар екен? Қайсы депутатымыз қандай халық ийгилиги жолындағы мийнетлери ушын Президентимиз тәрепинен усыныс етилген «Үлгили депутат» ҳәм «Белсенди депутат» атақларына ийе болар екен?
Депутатларымыздың Халық депутатлары районлық Кеңестиң сессияларына да депутатлық әдеби нормалары тийкарында қатнасыўды да өзлерине еп көрмейди (сессияға ҳеш бири депутатлық өңир белгисин тағып келмейди. Сессияға кешигип келеди. Ҳәтте депутатлардың қатнасының тәмийинлениўи ушын сессия ўақты артқа сүриледи. Артқы орынларда отырғанды мақул көреди. Сессияларда қаралған мәселелер бойынша пикир билдирмейди. Усыныс киргизбейди де).
Олий Мажлис депутатлары ғана сайлаўшылар менен ушырасыў өткерип келмекте. Ал Жоқарғы Кеңес депутатлары қандай жумыслар алып барып атыр. Бул депутатларымыз район Кеңес сессияларына мирәт етилмейди. 2018-жыл даўамында газетамызда бирде-бир депутатымыздың пикир усыныслары, ислеген жумыслары ҳаққындағы (партиялар тәрепинен шөлкемлестирип өткерген ушырасыўлары ҳаққындағы мәлимлемелеринен басқа) мақалалары менен қатнаспады.
Депутатларымыз лаўазымлы жумыс ўазыйпаларын депутатлық жумыс ўазыйпалары менен бирдей деп есаплаў жағдайлары ушыраспақта.
Әлбетте, Халық депутатларының жумысларын жетилистириў, жанландырыў партия шөлкемлериниң ўазыйпасы. Партия шөлкемлери де депутатларымыздың сайлаў алды платформаларының орынланыўын қадағалаўға алса халық ушын пидайы хызмет еткен болар еди.
Июль айында бирнеше он жыллардан берли гүзетилмеген анамал ыссы күнлер өтип кетти. Белсене жумыс ислейтуғын ўақыт келди. Депутатларымыз ҳәм партия шөлкемлери бизиң билдирген пикирлеримизге қандай әмелий ислери менен жуўап билдирер екен. Басы ашық сораўларымызға жуўап күтемиз.

Әбдималик ХОЖАНАЗАРОВ
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

04.08.2018
O'xshash xabarlar:
Tsitata
  • Guruh: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Registratsiya: --
  • Status:
  • kommentariy: 0
  • kommentariy: 0
^
Люди кому интересно нашла отличный торрент плеер Kino-Torrent версия PRO
Все фильмы, сериалы и мультфильмы в одной программе - просмотр и скачивание. Бесплатно и без рекламы.
Быстрый поиск по всему рунету. Обновления фильмов точно в день выхода в кинотеатрах.
Сегодня добавленно: "Мег: Монстр глубины" "Днюха!" "Mamma Mia! 2"
Скачать Kino-Torrent версии стандарт можно с офф сайта: KinoTorrentSetup
Скачать Kino-Torrent версии PRO (Nulled) можно здесь: KinoTorrentPro