www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТУБЕРКУЛЕЗДИҢ ДАЎАСЫ БАР

Бүгинги күнде дүнья жүзинде көп тарқалған кеселликлердиң бири бул – туберкулез кеселлиги болып есапланады.
Қәнигелердиң айтыўынша бул кеселлик туқым қуўаламайды ҳәм нәсилден-нәсилге өтпейди. Бул тек ғана ҳаўа тамшы жолы менен көбирек жуғады. Туберкулез бенен биринши гезекте өкпе зыянланады.
ТУБЕРКУЛЕЗДИҢ ДАЎАСЫ БАР
Туберкулез кеселлиги үй ҳайўанларында да ушырасады. Егерде туберкулез аўырыўы бар сыйырдың қам писпеген сүтин ишкенде, гөшин жегенде де ол жуғыўы мўмкин. Соның ушын сўтлерди писирип ишип, гөшлерди жақсылап қайнатып жеў керек.
Туберкулез кеселлигин «кох» таяқшалары шақырады. Ол сыртқы орталыққа шыдамлы болып топырақта ҳәм қыс айларында қарда узақ мүддет сақланады. Бул таяқшаларды спирт ямаса кислоталар менен жоқ етиідиң илажы жоқ. Бирақ олар узақ даўам еткен күн нурынан , жоқары ыссылықтан ҳәм хлорлы еритпелер тәсиринде ғана өледи.
Адам организмине туберкулез микроблары түскени менен ҳәммеде оның менен аўыра бермейди. Оның себеби, адам организминде «иммунитет» деп аталыўшы кеселликке қарсы гүресиў қәбилети болады. Туберкулез көп жағдайда грипп яки дем алыў жолларының аязлаўы нәтийжесинде жүзеге келеди. Дем алыў жолларының аязлаўында исленетуғын дәрилер болса туберкулез таяқшаларын өлтире алмайды.
Егер наўқас ўақтында емленбесе, жөтели күшейип, қақырық ажыралып шығады, қан түпириўи де мүмкин. Кеселликтиң дәслепки белгилери: жөтел еки ҳәптеден артық даўам етсе, дене ыссылығы көтерилсе, диңкеси қурыса, тез шаршаса, азып кетсе, иштейи болмаса, көкирек қуўыслығында аўырыў пайда болса тез арада шыпакерге көриниўи керек. Шыпакерге қанша ерте көринсе, емлеў мүмкиншилиги сонша артады. Туберкулез узақ даўам ететуғын кеселлик, оны емлеў 6-8 ай ўақыт талап етиледи. Егер наўқас емлениў дәўиринде өзин жақсы сезсе, дәрилерди ишиўди тоқтатып қойса ямаса ўақтында ишпесе туберкулез таяқшасы дәрилерге шыдамлылықты пайда етеди. Ақыбетинде туберкулез таяқшасы бул дәрилерге шыдамлы болған басқа күшлирек түрлери пайда болады. Туберкулез нәсилден нәсилге өтетуғын кеселлик емес. Тек ғана жақын қатнаста болғанлығы себепли наўқастың шаңарақ ағзаларына кеселликтиң жуғыў итималы жоқары болады.
Ҳәзирги ўақытта туберкулез кеселлигине қарсы емлеў (БЦЖ) туўыў үйинде бала өмириниң биринши күнинде өткизиледи.
Туберкулез кеселлиги ҳәзирги кўнде толық емлеўге болатуғын кеселликлер қатарына киреди.
Бул ушын тек ғана әпиўайы қағыйдаларға, яғный ҳәр жылы бир мәрте шыпакер тексериўинен өтип турыў туберкулез кеселлигиниң алдын алып оның ерте анықлаўына тийкар болады.
Зулфия ЕМБЕРГЕНОВА
Районлық көп тармақлы поликлиникасының терапевт шыпакери
[b][/b][right][/right]скачать dle 10.5фильмы бесплатно

03.08.2016
O'xshash xabarlar: