www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ТУБЕРКУЛЕЗДИҢ ДАЎАСЫ БАР

Бүгинги күнде дүнья жүзинде көп тарқалған кеселликлердиң бири бул – туберкулез кеселлиги болып есапланады.
Қәнигелердиң айтыўынша бул кеселлик туқым қуўаламайды ҳәм нәсилден-нәсилге өтпейди. Бул тек ғана ҳаўа тамшы жолы менен көбирек жуғады. Туберкулез бенен биринши гезекте өкпе зыянланады.
ТУБЕРКУЛЕЗДИҢ ДАЎАСЫ БАР
Туберкулез кеселлиги үй ҳайўанларында да ушырасады. Егерде туберкулез аўырыўы бар сыйырдың қам писпеген сүтин ишкенде, гөшин жегенде де ол жуғыўы мўмкин. Соның ушын сўтлерди писирип ишип, гөшлерди жақсылап қайнатып жеў керек.
Туберкулез кеселлигин «кох» таяқшалары шақырады. Ол сыртқы орталыққа шыдамлы болып топырақта ҳәм қыс айларында қарда узақ мүддет сақланады. Бул таяқшаларды спирт ямаса кислоталар менен жоқ етиідиң илажы жоқ. Бирақ олар узақ даўам еткен күн нурынан , жоқары ыссылықтан ҳәм хлорлы еритпелер тәсиринде ғана өледи.
Адам организмине туберкулез микроблары түскени менен ҳәммеде оның менен аўыра бермейди. Оның себеби, адам организминде «иммунитет» деп аталыўшы кеселликке қарсы гүресиў қәбилети болады. Туберкулез көп жағдайда грипп яки дем алыў жолларының аязлаўы нәтийжесинде жүзеге келеди. Дем алыў жолларының аязлаўында исленетуғын дәрилер болса туберкулез таяқшаларын өлтире алмайды.
Егер наўқас ўақтында емленбесе, жөтели күшейип, қақырық ажыралып шығады, қан түпириўи де мүмкин. Кеселликтиң дәслепки белгилери: жөтел еки ҳәптеден артық даўам етсе, дене ыссылығы көтерилсе, диңкеси қурыса, тез шаршаса, азып кетсе, иштейи болмаса, көкирек қуўыслығында аўырыў пайда болса тез арада шыпакерге көриниўи керек. Шыпакерге қанша ерте көринсе, емлеў мүмкиншилиги сонша артады. Туберкулез узақ даўам ететуғын кеселлик, оны емлеў 6-8 ай ўақыт талап етиледи. Егер наўқас емлениў дәўиринде өзин жақсы сезсе, дәрилерди ишиўди тоқтатып қойса ямаса ўақтында ишпесе туберкулез таяқшасы дәрилерге шыдамлылықты пайда етеди. Ақыбетинде туберкулез таяқшасы бул дәрилерге шыдамлы болған басқа күшлирек түрлери пайда болады. Туберкулез нәсилден нәсилге өтетуғын кеселлик емес. Тек ғана жақын қатнаста болғанлығы себепли наўқастың шаңарақ ағзаларына кеселликтиң жуғыў итималы жоқары болады.
Ҳәзирги ўақытта туберкулез кеселлигине қарсы емлеў (БЦЖ) туўыў үйинде бала өмириниң биринши күнинде өткизиледи.
Туберкулез кеселлиги ҳәзирги кўнде толық емлеўге болатуғын кеселликлер қатарына киреди.
Бул ушын тек ғана әпиўайы қағыйдаларға, яғный ҳәр жылы бир мәрте шыпакер тексериўинен өтип турыў туберкулез кеселлигиниң алдын алып оның ерте анықлаўына тийкар болады.
Зулфия ЕМБЕРГЕНОВА
Районлық көп тармақлы поликлиникасының терапевт шыпакери
[b][/b][right][/right]скачать dle 10.5фильмы бесплатно

03.08.2016
O'xshash xabarlar: