www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

БҮГИНГИ БАСПАСӨЗ – ЕРКИН СӨЗ, ЕРКИН ПИКИР ҲӘМ АЗАТ ИНСАН ТӘ¬ҒДИРИ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ

27-июнь сәнеси Өзбекстанда 1993-жыл 24-июньда шығарылған Президент Пәрманына муўапық Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни байрамы сыпатында белгиленеди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАСЛАР

Усы жылдың 28-июнь күни район орайындағы 15-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район ҳәкимлиги, район прокуротурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж ҳәм мектеп оқыўшылары менен «Ҳәким ҳәм жаслар» атамасында ашық сәўбет өткерилди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

РУЎХЫЙ-АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ ИЛАЖЫ

Нөкис районы ҳәкимлигиниң киши мәжилислер залында «Халық арасында руўхый-ағартыўшылық илажларды шөлкемлестириў» атамасында оқыў-семинары болып өтти.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ЖАСЛАР АРАСЫНДА СПОРТ ЖАРЫСЛАРЫ

Өткен жылы Президентимиз тәрепинен 30-июнь күнин жаслар күни деп белгиленген еди. Бүгинги күнде бул сәне мәмлекетимиз бойлап жаслар байрамы сыпатында белгиленбекте.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

МАЛ БАҚСАҢ...

Бүгинги күнде базарларымызда гөш-сүт өнимлери баҳалары кескин өсип, олардың турақлығына ерисиў имканы болмай атыр.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ТУБЕРКУЛЕЗДИҢ ДАЎАСЫ БАР

Бүгинги күнде дүнья жүзинде көп тарқалған кеселликлердиң бири бул – туберкулез кеселлиги болып есапланады.
Қәнигелердиң айтыўынша бул кеселлик туқым қуўаламайды ҳәм нәсилден-нәсилге өтпейди. Бул тек ғана ҳаўа тамшы жолы менен көбирек жуғады. Туберкулез бенен биринши гезекте өкпе зыянланады.
ТУБЕРКУЛЕЗДИҢ ДАЎАСЫ БАР
Туберкулез кеселлиги үй ҳайўанларында да ушырасады. Егерде туберкулез аўырыўы бар сыйырдың қам писпеген сүтин ишкенде, гөшин жегенде де ол жуғыўы мўмкин. Соның ушын сўтлерди писирип ишип, гөшлерди жақсылап қайнатып жеў керек.
Туберкулез кеселлигин «кох» таяқшалары шақырады. Ол сыртқы орталыққа шыдамлы болып топырақта ҳәм қыс айларында қарда узақ мүддет сақланады. Бул таяқшаларды спирт ямаса кислоталар менен жоқ етиідиң илажы жоқ. Бирақ олар узақ даўам еткен күн нурынан , жоқары ыссылықтан ҳәм хлорлы еритпелер тәсиринде ғана өледи.
Адам организмине туберкулез микроблары түскени менен ҳәммеде оның менен аўыра бермейди. Оның себеби, адам организминде «иммунитет» деп аталыўшы кеселликке қарсы гүресиў қәбилети болады. Туберкулез көп жағдайда грипп яки дем алыў жолларының аязлаўы нәтийжесинде жүзеге келеди. Дем алыў жолларының аязлаўында исленетуғын дәрилер болса туберкулез таяқшаларын өлтире алмайды.
Егер наўқас ўақтында емленбесе, жөтели күшейип, қақырық ажыралып шығады, қан түпириўи де мүмкин. Кеселликтиң дәслепки белгилери: жөтел еки ҳәптеден артық даўам етсе, дене ыссылығы көтерилсе, диңкеси қурыса, тез шаршаса, азып кетсе, иштейи болмаса, көкирек қуўыслығында аўырыў пайда болса тез арада шыпакерге көриниўи керек. Шыпакерге қанша ерте көринсе, емлеў мүмкиншилиги сонша артады. Туберкулез узақ даўам ететуғын кеселлик, оны емлеў 6-8 ай ўақыт талап етиледи. Егер наўқас емлениў дәўиринде өзин жақсы сезсе, дәрилерди ишиўди тоқтатып қойса ямаса ўақтында ишпесе туберкулез таяқшасы дәрилерге шыдамлылықты пайда етеди. Ақыбетинде туберкулез таяқшасы бул дәрилерге шыдамлы болған басқа күшлирек түрлери пайда болады. Туберкулез нәсилден нәсилге өтетуғын кеселлик емес. Тек ғана жақын қатнаста болғанлығы себепли наўқастың шаңарақ ағзаларына кеселликтиң жуғыў итималы жоқары болады.
Ҳәзирги ўақытта туберкулез кеселлигине қарсы емлеў (БЦЖ) туўыў үйинде бала өмириниң биринши күнинде өткизиледи.
Туберкулез кеселлиги ҳәзирги кўнде толық емлеўге болатуғын кеселликлер қатарына киреди.
Бул ушын тек ғана әпиўайы қағыйдаларға, яғный ҳәр жылы бир мәрте шыпакер тексериўинен өтип турыў туберкулез кеселлигиниң алдын алып оның ерте анықлаўына тийкар болады.
Зулфия ЕМБЕРГЕНОВА
Районлық көп тармақлы поликлиникасының терапевт шыпакери
[b][/b][right][/right]скачать dle 10.5фильмы бесплатно

03.08.2016
O'xshash xabarlar: