www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

СУЎ АЛҒЫШ ҲӘМ ҲӘЎИЗЛЕР НЕ УШЫН КЕРЕК?

Пайда болған өртлерди өшириўде суў тәмийнаты ҳал етиўши күш болып есапланады. Район аймағында 38 өртке қарсы жер асты суў алғыш гидрантлары ҳәм 15 суў ҳәўизлери бар.
Жаўынгерлик есаптағы АЦ-40 (130) 63 Б өрт өшириў автомобиллериниң суў сақлаў цистернасында 2350 литр суў болады. Суў тәмийинаты болмаған аймақларда болған өртлерди өшириўде өрт өшириў экипаж ағзалары автомобиллерди қайта толтырыў мақсетинде суў излеп қыйыншылықларға дус келмекте.
Районлық кәсиплестирилген өрт қәўипсизлиги бөлекшеси жеке қурамы тәрепинен өртлердиң алдын алыў мақсетинде есапқа алынған суў алғышлар, ҳәўизлердиң техникалық аўҳалын мониторинг еткенде олардың көпшилиги талапқа жуўап бермейтуғыны мәлим болды.
Районлық кәсип-өнер колледжлеринде ҳәм де орта билим бериў мектеплери аймақларына қурылған суў ҳәўизлери усы күнге шекем жарамсыз ҳалда қалып кеткенлиги мәлим болды. Айырым мәкеме басшылары тәрепинен аймақларында жайласқан суў алғышларға ҳәм ҳәўизлердиң жағдайларына дурыс кеўил бөлинбегенлиги себепли усындай жағдайларға келип қалған.
Суў алғышларға, ҳәўизлерге мониторинг өткериў даўамында ҳәр бир анықланған кемшиликлер бойынша актлери дүзилип, кемшиликлерди тез арада сапластырыў ушын мәкеме басшыларына усыныслар киргизилди.
Соның ушын қурылыс объектлерин тиклеўде, оларға капитал оңлаў жумысларын алып барыўда, суў алғышларды, ҳәўизлерди қурдырыў ямаса оңлап, саз ҳалатқа келтирип қойыўға итибар қаратып, қәўипсизлик талапларына мас ҳалатқа келтирип қойса мақсетке муўапық болар еди.
Усындай унамсыз жағдайлардың алдын алыў мақсетинде мәкеме аймақларында жайласқан суў алғышларды, ҳәўизлерди оңлап, оларды керекли үскенелер менен тәмийинленсе, суў тәмийнаты жоқ аймақларға қосымша тиркеме техникалы ыдыслар таярланып қойылса пайда болыўы мүмкин болған өртлердиң алдын алыўға өз үлесимизди қосқан боламыз.

Қ.ДӘЎЛЕТНИЯЗОВ
Нөкис районы 16-санлы кәсиплестирилген өрт қәўипсизлиги бөлекшеси басшысы

скачать dle 10.5фильмы бесплатно

07.09.2016
O'xshash xabarlar: