www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ӨЗГЕРИС ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 29-декабрьде «Өзбекстан Республикасының 2018-жылғы тийкарғы микроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджет параметрлери ҳаққында»ғы қарары ҳәм «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ ЖАҢА СИСТЕМАСЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң өткен жыл 12-декабрьдеги «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түп-тийкарынан реформалаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында Мәмлекетлик хызметлер агентлиги, оның қурамында қарақалпақстан Республикасы басқармасы, қалалық ҳәм районлық орайлары шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ПЕРЗЕНТ НӘЗИК, ТӘРБИЯСЫ ОННАН ДА...

Қыз асырап, ул өсирген халқымыз перзетти өз өмириниң жалғасы есаплап перзент тәрбиясына көп кеўил аўдарып келеди. Перзент тәрбиясы сырттан қарағанда аңсаттай болғаны менен ҳақыйқатында жуўапкершиликти ҳәм мәжбүриятты талап етеди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТӘБИЙҒЫЙ ҲӘМ АНЫҚ ПӘНЛЕР АЙЛЫҒЫ

Мектебимизде «Тәбийғый ҳәм анық пәнлер» айлығы шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. Пән айлығы даўамында класслар арасында ҳәр қыйлы ойынлар, таңлаўлар, жарыслар, сораў-жуўап кешелери шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТАЯНЫШ МЕКТЕПЛЕРИ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Бүгинги күнде билимлендириў тараўында жаслардың ҳәр тәреплеме жетик, саламат ҳәм баркамал болып жетилисиўи ушын шараятлар жаратыўға бағдарланған үлкен дөретиўшилик ислер әмелге асырылмақта.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ЕЛ АРДАҒЫНДАҒЫ АНАМЫЗ

Арадан сонша жыл өтсе де, адамзат тарийхындағы ең үлкен қырғын урыс Екинши жер жүзилик урыстың жарасы еле толық питкен жоқ. Себеби, бул урыс даўиринде елимизде жасаўшы ҳәр төртинши адам Ана журтымызды қорғаўға атланды. Олардың көпшилиги қурбан болып, туўылған жерине қайтып оралмады. Жаслық жылларын саўаш майданында өткерген қаҳарман жаўынгерлеримиздиң естелиги мәңгилестирилди.
[center]ЕЛ АРДАҒЫНДАҒЫ АНАМЫЗ[/center]
Мәмлекетимиз тәрепинен бул урыс қатнасыўшыларына ҳүрмет итибар қаратылып, ғамқорлықлар көрсетилип киятыр. Урыс жылларында жас болыўына қарамай тылда пидайы мийнет етип ўатан қорғаўшыларына азық-аўқат, кийим-кеншек жеткериў ушын аўыл хожалығы ҳәм турмыстың басқа да тараўларында жумыс ислеген, бүгинги күнде бахытлы кекселик несип етип, ел ардағында болыўға миясар болған нураныйларымыз районда кем-кемнен сийрексип баратыр. Бул ушығаның қый-қымындай қәдирли кексе нураныйларға мәмлекетимиз тәрепинен ҳәр тәреплеме итибар көрсетилмекте.
[center]ЕЛ АРДАҒЫНДАҒЫ АНАМЫЗ[/center]
Елимизде 9-май улыўма халықлық байрамы – Еслеў ҳәм қәдирлеў күни мүнәсибети менен Екинши жер жүзилик урыс дәўиринде фронт арты мийнет ветеранларымыздың бири «Ақмаңғыт» поселкалық пуқаралар жыйыны турғыны Улмекен апа Ибайдуллаеваның шаңарағында болдық .
Улмекен апа 1920-жылы Кегейли районында туўылған. Теберик анамыздың әйне жаслық дәўири Екинши жер жүзилик урыс дәўирине туўра келди. Урысқа атланған ел азаматларының орнын билдирмей урыс жылларында тылда жумыс ислеп, қатардағы бир азаматтай мийнет етеди. «Адамның исми де инсан тәғдиринде белгили орын тутады», дейди халқымыз. Ата-анасы да ул азаматтай болсын деген нийетте исми қойылған Улмекен турмыста да ер азаматтай хызмет етти. Қыз баламан деп қарап турмады. Республикамыздағы ең ири ирригация тармағы есапланған қызкеткен каналының қазыўына қатнасты. Райондағы бой тиклеген имаратлардың қурылыс ислеринде жумыс иследи. Баржада, колхозда, пахта заводларында жумыс ислеген апамыз өзиниң ҳадал мийнети нәтийжесинде бүгингидей бахытлы, ғәрезсиз заманымыздың жарық күнлерине жетип келди.
Улмекен апаның шаңарағындағы ески альбомлардан оның жаслық дәўири (апамыз жаслық дәўири деп урыстан соңғы жылларды тән алады), мийнет алдыңғысы сыпатында хошаметленген мәўритлери, шаңарақ ағзалары менен бирге өткизген бахытлы демлери ҳаққындағы жарқын естеликлер менен танысар екенбиз биз бүгинги журт тынышлығы менен ел ғәрезсизлигиниң қәдирине жетип, бүгинги бахытлы күнлеримизге ыразы боламыз.
Улмекен апа (марҳум) өмирлик жолдасы Өтеген ата Нурленов пенен бир қыз, еки үлды тәрбиялап камалға келтирди. Олардан туңғышы Тазагүл апа, ортаншысы Тоқтарбай аға, ал апамызды әлпешлеп ғамқорлық етип отырған генже баласы Қалбай ағамыз болып, олардан өсип-өрбиген ақлық-шаўлықлары, ҳәттеки қуўлықлары да қасында пәрмана болып жүрипти. Қалбай аға зайыбы Зулфия апа менен анамыздың хызметинде.
– Апамның усындай пәраўан күнлерге жетип келгенине шүкир. Апам көп мийнет еткен, бәрин айтып отырады. Ҳәзир қартайды, көп сөйлесе шаршап қалады,-дейди Қалбай аға.
Әне өмир деген. Апамыздың бүгинги күни де саламат, тетик, ҳәттеки тик қәддин көрип буншама күш-жигерди қайдан тапты екен деген сораў туўылады ҳәм сораўымызға апамыздың ҳадал мийнеттен әжим түскен нурлы жүзлерине қарап жуўап тап-қандай боламыз. Мийнетиниң рәҳәтин көрип жасап атырған анамыз перзентлериниң бахтына аман болсын. Жаратқанның уллы инамы болған аналарымыз мәңги жасасын!
[right][right]Гита ҚАЛБАЕВА
(Сүўретте: Үлмекен апа шаңарақ
ағзалары менен)[/right]
[/right]
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

18.05.2017
O'xshash xabarlar: