www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018
М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.... Toliq oqish

17.04.2018
БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы.... Toliq oqish

17.04.2018
ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет,... Toliq oqish

17.04.2018
ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық... Toliq oqish

17.04.2018
ЖАС ҚУТҚАРЫІШЫЛАР

ЖАС ҚУТҚАРЫІШЫЛАР

Ҳәр жылы өткерилиўи дәстүрге айланған мектеп оқыўшылары арасында өткерилетуғын «Жас қутқарыўшылар» жарысы быйылғы жылы да жоқары шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. Жарысты өткериўден мақсет жаслар арасында дослық, бир-бирине деген исеним пайда етиў, олардың интеллектуал билимин еле де жетилистириў, перзентлеримизди кәмил инсан етип тәрбиялаў... Toliq oqish

17.04.2018
ҚЫЗЫҚЛЫ МАҒЛЫЎМАТЛАРҒА ИЙЕ БОЛДЫ

ҚЫЗЫҚЛЫ МАҒЛЫЎМАТЛАРҒА ИЙЕ БОЛДЫ

Март айы тәбийғый пәнлер айлығы болып есапланады. Бизиң 22-санлы мектебимизде физика пәнинен «Энергия дереклери, экологиялық машқалалар ҳәм шешимлер» атамасындағы кеше өткерилди.... Toliq oqish

17.04.2018
ЖАСУЛАННЫҢ ТАБЫСЫ

ЖАСУЛАННЫҢ ТАБЫСЫ

Бәршеңизге мәлим, 2013-жылдан баслап инглис тилин 1-класслардан оқытыў енгизилди. Оқыўшыларымыз тыңлаў, түсиниў, оқыў, жазыў ҳәм сөйлеў көнликпелерин бес жыл даўамында өзлестирди.... Toliq oqish

17.04.2018
ҲӘЗИР ЕКПЕСЕК КЕШ БОЛАДЫ

ҲӘЗИР ЕКПЕСЕК КЕШ БОЛАДЫ

Ҳәзирги күнде елимизде аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм тамарқа жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөлкемлестириў баслы мәселелердиң бирине айланған.... Toliq oqish

17.04.2018
ПЕРЗЕНТИМЕ КИТАП САЎҒА ЕТЕМЕН

ПЕРЗЕНТИМЕ КИТАП САЎҒА ЕТЕМЕН

Мәмлекетимизде келешегимиз болған жас әўладтың билимли, руўхый жетик ҳәм кәмил инсанлар болып жетилисиўинде билим булағы болған китаптың тутатуғын орны айрықша.... Toliq oqish

17.04.2018
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНА 25 ЖЫЛ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНА 25 ЖЫЛ

Быйыл Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының қабыл етилгенине 25 жыл толады. Усы сәнеге байланыслы өткерилип атырған мәдений ағартыўшылық илажларда тийкарғы нызамымыз халық мәпи ушын хызмет ететуғыны ҳәм оның тыныш-татыў турмысын тәмийинлейтуғыны атап өтилмекте.... Toliq oqish

17.04.2018