www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ӨЗГЕРИС ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 29-декабрьде «Өзбекстан Республикасының 2018-жылғы тийкарғы микроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджет параметрлери ҳаққында»ғы қарары ҳәм «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ ЖАҢА СИСТЕМАСЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң өткен жыл 12-декабрьдеги «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түп-тийкарынан реформалаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында Мәмлекетлик хызметлер агентлиги, оның қурамында қарақалпақстан Республикасы басқармасы, қалалық ҳәм районлық орайлары шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ПЕРЗЕНТ НӘЗИК, ТӘРБИЯСЫ ОННАН ДА...

Қыз асырап, ул өсирген халқымыз перзетти өз өмириниң жалғасы есаплап перзент тәрбиясына көп кеўил аўдарып келеди. Перзент тәрбиясы сырттан қарағанда аңсаттай болғаны менен ҳақыйқатында жуўапкершиликти ҳәм мәжбүриятты талап етеди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТӘБИЙҒЫЙ ҲӘМ АНЫҚ ПӘНЛЕР АЙЛЫҒЫ

Мектебимизде «Тәбийғый ҳәм анық пәнлер» айлығы шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. Пән айлығы даўамында класслар арасында ҳәр қыйлы ойынлар, таңлаўлар, жарыслар, сораў-жуўап кешелери шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТАЯНЫШ МЕКТЕПЛЕРИ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Бүгинги күнде билимлендириў тараўында жаслардың ҳәр тәреплеме жетик, саламат ҳәм баркамал болып жетилисиўи ушын шараятлар жаратыўға бағдарланған үлкен дөретиўшилик ислер әмелге асырылмақта.

Xabardi oqi'w
02.03.2018
ХАЛЫҚ ҚАБЫЛЛАЎХАНАСЫ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

ХАЛЫҚ ҚАБЫЛЛАЎХАНАСЫ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 6-январь күнги «Өзбекистан Республикасы Президенти аппаратының физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиўди қадағалаў ҳәм муўапықластырыў хызметин ислерин шөлкемлестириў ҳаққында»ғы арнаўлы қарары тийкарында Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасы Нөкис... Toliq oqish

18.05.2017
ИНСАН – ӘЗИЗ, ЕСЛЕЎ – МУҚАДДЕС

ИНСАН – ӘЗИЗ, ЕСЛЕЎ – МУҚАДДЕС

Мине бүгин елимиз бойлап 9-май улыўмахалықлық байрамы – Еслеў ҳәм қәдирлеў күни, сондай-ақ 1941-1945-жыллардағы Екинши жер жүзилик урыста фашизм үстинен ерисилген жеңистиң 72 жыллығы белгиленип атыр.... Toliq oqish

18.05.2017
ӘСИР МАШҚАЛАСЫ

ӘСИР МАШҚАЛАСЫ

Бүгин елимизде Президентимиз тәрепинен инсан ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийиенлеў, халықтың әсиресе, жасларды түрли жат иллетлерден, атап айтқанда адам саўдасынан сақлап қалыўға үлкен итибар қаратылмақта.... Toliq oqish

18.05.2017
ӨРНЕКТИҢ ӨРНЕКЛИ ПЕРЗЕНТЛЕРИ

ӨРНЕКТИҢ ӨРНЕКЛИ ПЕРЗЕНТЛЕРИ

Спорттың белбеўли гүрес түри бойынша 2-5-апрель аралығында Өзбекистан кубоги жарысы болып өтти.... Toliq oqish

18.05.2017
ЧЕМПИОНЛАР ЖЕТИСКЕН МЕКТЕП

ЧЕМПИОНЛАР ЖЕТИСКЕН МЕКТЕП

Наўқыран әўладтың ҳәр тәреплеме жетик ҳәм саламат болып камалға жетиўлери ушын елимизде спорт тараўының раўажланыўына айрықша итибар қаратылған. Буның айқын дәлили сыпатында республикамызда спорттың барлық түрлери ғалабаласып, спорт пенен шуғылланыўшы жаслар саны көбейип көплеген жетискенликлерди қолға киргизбекте.... Toliq oqish

18.05.2017
ШОРТАНБАЙЛЫ ПАЛЎАН ҚЫЗ

ШОРТАНБАЙЛЫ ПАЛЎАН ҚЫЗ

Елимиздиң барлық орынларында спортты, әсиресе, балалар спортын раўажландырыўға қаратылған күшли дыққат-итибардың, заманагөй спорт объектлердиң қурылып, пайдаланыўға тапсырылыўы, олардың зәрүр инвентарьлар ҳәм қәнигели тренерлер менен тәмийинлениўи нәтийжесинде ең шетки алыс аўылларда да келешегинен үмит күттиретуғын жас спортшылар жетилисип шығып,... Toliq oqish

18.05.2017
ЕСАБАТ САЙЛАЎ ЖЫЙНАЛЫСЫ

ЕСАБАТ САЙЛАЎ ЖЫЙНАЛЫСЫ

Жақында исбилерменлер ҳәрекети Өзбекистан либерал демократиялық партиясы районлық Кеңесиниң районлық медицина бирлеспеси басланғыш партиясының есабат сайлаў жыйналысы болып өтти.... Toliq oqish

18.05.2017
КАРТОШКАДАҒЫ РАК КЕСЕЛЛИГИ

КАРТОШКАДАҒЫ РАК КЕСЕЛЛИГИ

Аўыл хожалығы тараўында ең көп жетилистиретуғын ҳәм ең көп пайдаланатуғын азық-аўқат өнимлериниң бири бул картошка болып есапланады. Картошканың өз алдына кеселлиги болып ол картошка раки деп аталады. Бул кеселлик Европа, Африка, Америка, Австралия, Россия, Украина, Беларуссия, Латвия, Литва мәмлекетлеринде кең тарқалған.... Toliq oqish

18.05.2017
УНАБЫНЫҢ ПАЙДАСЫ

УНАБЫНЫҢ ПАЙДАСЫ

Мәмлекетимиз басшысы усы жыл 20-21-январь күнлери Респүбликамызда болған сапарында аўыл хожалығы тараўы қәнигелери ҳәм фермерлерге унабы жетистириўди көбейтиў бойынша зәрүр көрсетпелер берди.... Toliq oqish

18.05.2017
КИТАПҚУМАРЛАР САНЫ АРТАР ЕДИ

КИТАПҚУМАРЛАР САНЫ АРТАР ЕДИ

Китап – бул әсирлер даўамында өз түсинигин, қәдирин жоғалтпай әўладтан-әўладқа өтип киятырған бийбаҳа байлық.... Toliq oqish

18.05.2017